Hoppa till innehåll
Media

Livsmedelssektorn enade om åtgärder för att förbättra svinens välbefinnande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2009 12.39
Pressmeddelande -

Helsingfors 18.12.2009

Livsmedelssektorn enade om åtgärder för att förbättra svinens välbefinnande

Företrädarna för jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, forskningen kring djurens välbefinnande, köttindustrin och jordbruksproducenterna sammanträdde i dag under ledning av minister Anttila för att diskutera förbättring av djurens välbefinnande inom produktionen av griskött. Alla deltagare meddelade att de vidtar omedelbara åtgärder för att åtgärda de observerade försummelserna. Producenterna och köttindustrin åtog sig att sätta sig in i frågor som gäller anskaffning av djur och djurens levnadsförhållanden. Myndigheterna ska också i fortsättningen ingripa i alla problem omgående.

För att undvika framtida hälsoproblem, ansåg deltagarna att ett förebyggande arbete var av ytterst vikt. Producenterna och veterinärerna behöver en mer djupgående utbildning och handledning när det gäller djurens välbefinnande.

Under sammanträdet diskuterade deltagarna höjning av kraven på Finlands djurskyddslagstiftning så att de skulle ligga över EU:s minimikrav. Utredningsarbetet inleddes redan i början av året. I dag diskuterade deltagarna i synnerhet kraven på plats, tillgången till material att böka i och möjligheten att använda strö, t.ex. halm. Det planeras att konstruktioner som förbättrar djurens välbefinnande, t.ex. lösningar som ger mer plats, avskaffning av grisningsboxar och torrgödselsystem, ska ges mer stöd än tidigare. Diskussionen rörde sig också om lösningarnas ekonomiska konsekvenser samt konsekvenserna för konkurrenskraften hos den finländska produktionen.

Beredningsarbetet ska fortsätta med målet om en överenskommelse om utförliga åtgärder så att bestämmelserna kan revideras redan våren 2010.

Minister Anttila framhävde att i framtiden når den finländska grisköttsproduktionen framgång endast genom kvalitet och ett ansvarsfullt produktionssätt. Ett viktigt led i detta arbete är att man slår vakt om djurens välbefinnande i hela produktionskedjan.

Mer information:
avdelningschef Matti Aho, 09 160 53380, 040 516 9857