Hoppa till innehåll
Media

En ny delegation för frågor om hantering av främmande arter har tillsatts

Utgivningsdatum 26.10.2023 15.00 | Publicerad på svenska 26.10.2023 kl. 17.20
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte delegationen för frågor om hantering av främmande arter för en ny mandatperiod. Delegationen är ett nationellt sakkunnigorgan i frågor som gäller främmande arter. Dess uppgift är särskilt att främja och utveckla mångsidig information och kommunikation om frågor som gäller främmande arter, se till att denna information når olika målgrupper samt på bred front öka medvetenheten om främmande arter.

Delegationen ska även främja och följa genomförandet av EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om invasiva främmande arter samt de åtgärder som vidtas mot invasiva främmande arter och åtgärdernas verkningsfullhet. Därtill ska delegationen utarbeta anvisningar om hur man kan motverka de risker och skador som invasiva främmande arter medför. 

Delegationen spelar också en central roll när det gäller att i Finland främja uppnåendet av internationella mål och EU-mål som gäller främmande arter. Invasiva främmande arter är globalt sett ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.

Delegationen består av sammanlagt 30 medlemmar som representerar ett stort antal olika aktörer: ministerier, ämbetsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler, forskningsinstitut, kommuner och intresseorganisationer. Ordförande för delegationen är miljörådet Johanna Niemivuo-Lahti från jord- och skogsbruksministeriet.

Delegationens arbete stöds av ett sekretariat som består av sakkunnigsekreterare från Naturresursinstitutet och närings-, trafik- och miljöcentralen. Generalsekreterare är specialforskare Erja Huusela från Naturresursinstitutet.

Mandattiden för delegationen är 1.11.2023–13.12.2027. Delegation tillsattes första gången 2013.

Mer information:
Johanna Niemivuo-Lahti, miljöråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2259, fornamn.efternamn@gov.fi, delegationens ordförande
Karin Cederlöf, regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2063, fornamn.efternamn@gov.fi

Djur och växter Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar