Hoppa till innehåll
Media

En ny livsmedelslag träder i kraft 1.3.2006

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2006 12.30
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag beslutat föreslå för republikens president att den nya livsmedelslagen som antagits av riksdagen träder i kraft från ingången av mars. Livsmedelslagen omfattar alla stadier i livsmedelsproduktionen från primärproduktion till överlåtelse till konsumenten. Lagen innehåller bestämmelser om krav på livsmedel och produktion, distribution och försäljning av dem samt om marknadsföring av livsmedel.

De skyldigheter som riktar sig mot livsmedelssektorns företagare förblir i huvudsak oförändrade. Efter 1.3.2006 krävs att nya livsmedelslokaler låter godkänna verksamheten på förhand. En nyhet är att också aktörerna inom primärproduktionen, dvs. gårdsbruksenheter, fiskare och trädgårdsföretagare, måste göra en anmälan om sin verksamhet. Ingen anmälan behövs dock om den kommunala myndigheten får motsvarande uppgifter från något befintligt register, till exempel landsbygdsnäringsregistret. Anläggningar som har godkänts med stöd av den gällande hygienlagen måste på nytt ansöka om godkännande före 1.3.2009.

Tillsynen blir effektivare och avgiftsbelagd

Avgifterna för livsmedelstillsynen förenhetligas och utvidgas. Tillsynsavgifter börjar tas ut också av andra än företagare inom kött- och fiskbranschen. Kommunerna fattar beslut om avgiftsnivåerna. Företagets behov av tillsyn, dvs. riskerna med dess verksamhet, inverkar på avgifternas storlek. Den nya livsmedelslagen betonar därför att alla aktörer inom livsmedelssektorn ska idka egenkontroll. En särskilt välskött egenkontroll kan beaktas som en faktor som sänker tillsynsavgifterna.

Den nya lagen effektiviserar livsmedelstillsynen. Kommunerna och staten ska utarbeta planer och kvalitetssystem för tillsynen. Antalet uppgifter som staten ansvarar för ökar en aning. Den mest betydande uppgiften som överförs på staten är tillsynen över animaliska livsmedel vid handel på den inre marknaden.

Genom lagen förenhetligas kraven på laboratorier som anlitas för livsmedelskontroll från ingången av 2007. Framöver ska kontrollaboratorierna vara godkända av Livsmedelsverket. Också en del av undersökningarna som gäller egenkontroll ska i fortsättningen utföras i godkända laboratorier. Laboratorierna blir skyldiga att underrätta myndigheterna om allvarliga hälsofaror.

Riksdagen ska få en utredning om lagens verkningar

I samband med lagen godkände riksdagen två uttalanden. Före utgången av 2007 ska statsrådet lämna riksdagen en utredning om hur tillsynsavgifterna har verkställts. Ytterligare förutsatte riksdagen att det förnyade godkännandet av anläggningarna ska kunna utföras så flexibelt som möjligt.

I samband med livsmedelslagen stadfästs också en lag om ändring av hälsoskyddslagen. Utöver ändringarna till följd av den nya livsmedelslagen ändras hälsoskyddslagen också på så sätt att förhandsgodkännande krävs av anläggningar som levererar hushållsvatten. Även laboratorier som i enlighet med hälsoskyddslagen utför undersökningar avsedda för myndigheter måste vara godkända av Livsmedelsverket.

Den nya livsmedelslagen upphäver den nuvarande livsmedelslagen och lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel samt det kapitel i hälsoskyddslagen som gäller livsmedelshygien. För verkställigheten av den nya lagen svarar i huvudsak samma myndigheter som ansvarar för de nuvarande lagarna. Tillsynen leds fortfarande av jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Livsmedelsverket (fr.o.m. 1.5.2006 Livsmedelssäkerhetsverket) fungerar som centralt ämbetsverk medan närmast kommunerna ansvarar för den lokala tillsynen.Ytterligare upplysningar:

jord- och skogsbruksministeriet:

biträdande avdelningschef, Veli-Mikko Niemi tfn (09) 160 52211

avdelningschef Matti Aho, tfn (09) 160 53380

social- och hälsovårdsministeriet:

överinspektör Jari Keinänen tfn (09) 160 73126 (ändring av hälsoskyddslagen)