Hyppää sisältöön
Media

Uusi elintarvikelaki voimaan 1.3.2006

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2006 12.30
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään päättänyt esittää tasavallan presidentille, että eduskunnan hyväksymä uusi elintarvikelaki tulisi voimaan maaliskuun alusta. Elintarvikelaki kattaa kaikki elintarviketuotannon vaiheet alkutuotannosta kuluttajalle luovuttamiseen saakka. Laki koskee elintarvikkeiden ja niiden tuotannon, jakelun ja myynnin vaatimuksia sekä elintarvikkeiden markkinointia.

Elintarvikealan yrittäjiin kohdistuvat velvoitteet säilyvät pääosin ennallaan. Uusilta elintarvikehuoneistoilta edellytetään 1.3.2006 jälkeen toiminnan hyväksymistä ennakkoon. Uutta on, että myös alkutuotannon toimijoiden eli maatilojen, kalastajien ja puutarhayrittäjien tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos kunnan viranomainen saa vastaavat tiedot jostakin olemassa olevasta rekisteristä, esimerkiksi maaseutuelinkeinorekisteristä. Voimassa olevan hygienialain nojalla hyväksyttyjen laitosten tulee hakea uudelleen hyväksymistä 1.3.2009 mennessä.

Valvonta tehostuu ja tulee maksulliseksi

Elintarvikevalvonnan maksullisuutta yhdenmukaistetaan ja laajennetaan. Muiltakin kuin liha- ja kala-alan yrittäjiltä ryhdytään perimään valvontamaksuja. Maksujen tasoista päätetään kunnissa. Maksujen suuruuteen vaikuttaa yrityksen valvontatarve eli sen toiminnan riskit. Uusi elintarvikelaki korostaakin omavalvontaa kaikkien elintarvikealan toimijoiden velvoitteena. Erityisen hyvin hoidettu omavalvonta voidaan huomioida valvontamaksuja alentavana tekijänä.

Uusi laki tehostaa elintarvikevalvontaa. Kuntien ja valtion on laadittava valvontaa koskevat suunnitelmat ja laatujärjestelmät. Valtion vastuulla olevien tehtävien määrä lisääntyy jonkin verran. Merkittävin valtiolle siirtyvä tehtävä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden sisämarkkinakaupan valvonta.

Laki yhdenmukaistaa valvontalaboratorioiden vaatimuksia vuoden 2007 alusta. Valvontalaboratorioiden on oltava jatkossa Elintarvikeviraston hyväksymiä. Myös osa omavalvontatutkimuksista tulee jatkossa tehdä hyväksytyissä laboratorioissa. Laboratorioille tulee velvollisuus ilmoittaa vakavista terveysvaaroista viranomaisille.

Eduskunnalle raportoitava lain vaikutuksista

Eduskunta hyväksyi lain yhteydessä kaksi lausumaa. Valtioneuvoston on vuoden 2007 loppuun mennessä raportoitava eduskunnalle valvonnan maksullisuuden toteutumisesta. Lisäksi eduskunta edellytti, että laitosten uudelleen hyväksyminen voidaan tehdä mahdollisimman joustavasti.

Elintarvikelain yhteydessä vahvistetaan myös laki terveydensuojelulain muuttamisesta. Uudesta elintarvikelaista johtuvien muutosten lisäksi terveydensuojelulakia muutetaan siten, että talousvettä toimittavilta laitoksilta edellytetään ennakkohyväksymistä. Myös terveydensuojelulain mukaisten, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevien laboratorioiden tulee olla Elintarvikeviraston hyväksymiä

Uusi elintarvikelaki kumoaa nykyisen elintarvikelain ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain. Lisäksi terveydensuojelulaista kumotaan elintarvikehygieniaa koskeva luku. Uuden lain toimeenpanosta vastaavat suurelta osin samat viranomaiset kuin nykyistenkin lakien. Valvontaa johtavat edelleen maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Keskusvirastona toimii Elintarvikevirasto (1.5.2006 alkaen Elintarviketurvallisuusvirasto) ja paikallisvalvonnasta vastaavat lähinnä kunnat.Lisätietoja:

maa- jametsätalousministeriö:

apulaisosastopäällikkö, Veli-Mikko Niemi p. (09) 160 52211

osastopäällikkö Matti Aho, p. (09) 160 53380

sosiaali- ja terveysministeriö:

ylitarkastaja Jari Keinänen p. (09) 160 73126 (terveydensuojelulain muuttaminen)