Hoppa till innehåll
Media

Enhälligt förslag till omorganisering av skogsorganisationerna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2009 14.42
Pressmeddelande -

Projektet för utveckling av skogsorganisationerna är nu färdigt. Enligt ett enhälligt förslag ska skogscentralerna och skogsvårdsföreningarna genomgå en omfattande reform som främjar konkurrensen och effektiviserar de tjänster som tillhandahålls till skogsägare och skogsnäringen.

De regionala skogscentralerna (13) och en del av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio ska bilda en landsomfattande statsbidragsorganisation. Den regionala verksamheten sköts av kundorienterade regionala enheter. Möjligheterna att integrera Tapios övriga verksamheter med Skogsforskningsinstitutet utreds, likaså bolagisering av utvecklingsverksamheten.

För att öka konkurrensen ska skogscentralernas affärsverksamhet separeras från de offentliga förvaltningsuppgifterna. Även skogsvårdsföreningarnas affärsverksamhet och den verksamhet som finansieras genom skogsvårdsavgifter kommer att stå separat på ett allt tydligare sätt.

För att genomföra ändringarna ska man inleda ett lagstiftningsprojekt. Vidare ska användningen av skogsvårdsföreningarnas medel preciseras genom en förordning av statsrådet samt genom åtgärder som gäller t.ex. föreningarnas bokföring, offentligheten av användningen av skogsvårdsavgifter och uppföljning av tidsanvändningen.

”Dessa åtgärder ökar konkurrensen på marknaden för skogstjänster och effektiviserar verksamheten”, säger minister Sirkka-Liisa Anttila som lett projektet. ”När vi sen ännu tänker på de möjligheter som den nya informationen om skogsresurser och de elektroniska tjänsterna ger, begynner det ett helt nytt tidevarv när det gäller skogsägarnas tjänster och utveckling av det privata skogsbruket”.

Vidare föreslår projektet utveckling av exporten av skogsorganisationernas kompetens samt att forskningsresursernas tyngdpunkt ska ligga på förmedling av forskningsrön.

Avsikten är att en ny lag om skogscentraler med därtill hörande remissomgång, blir färdig nästa år och att den nya organisationen inleder verksamheten år 2012. Vissa åtgärder som gäller skogsvårdsföreningarna, kan vidtas redan tidigare.

Den goda nivån på skogsvården i Finland bygger i hög grad på det långsiktiga arbete som skogscentralerna, Tapio och skogsvårdsföreningarna utfört i flera årtionden. Skogscentralerna sköter övervakning av skogslagarna, finansiering av skogsförbättring och utvecklar skogsbruket och skogsnäringarna. Årligen får centralerna 49 miljoner euro i statsbidrag och 47 miljoner euro i affärsinkomst. Antalet personal är drygt 1 000.

Det finns 113 skogsvårdsföreningar som betjänar privata skogsägare i skogsvårdsarbeten och virkeshandel. De får 27 miljoner euro i skogsvårdsavgifter för sin verksamhet. Föreningarnas omsättning rör sig kring 150 miljoner euro och de sysselsätter 1100 personer och 750 skogsarbetare.

Mer information:
avdelningschef Aarne Reunala, tfn 0400 437 2322