Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande har tillsatts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2009 11.28
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte i dag medlemmarna i den nya delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande. Delegationen är den första i sitt slag. Den bistår jord- och skogsbruksministeriet i frågor och riktlinjer som berör animalieproduktionsdjurens välbefinnande. Delegationen följer med och bedömer nivån på animalieproduktionsdjurens välbefinnande, lägger fram förslag för jord- och skogsbruksministeriet om hur djurens välbefinnande kan utvecklas och ger utlåtanden om projekt och förslag som gäller animalieproduktionsdjurens välbefinnande.

Med hjälp av delegationen vill man höja betydelsen av animalieproduktionsdjurens välbefinnande och värdesättandet av djuren i samhället samt öka den etiska diskussionen om frågor kring välbefinnande. En av delegationens viktiga uppgifter går ut på att förbättra samarbetet mellan myndigheter och aktörerna inom branschen. Dessutom fullgör delegationen övriga uppgifter som hör till delegationens verksamhetsområde och som jord- och skogsbruksministeriet har ålagt den.

Till sin sammansättning är delegationen bredbasig. I delegationen är de viktigaste aktörerna i anslutning till animalieproduktionsdjurens välbefinnande representerade enligt principen "från jord till bord", d.v.s. allt från producenter till konsumenter. I delegationen ingår förutom ordförande och viceordförande ytterligare 15 andra medlemmar och deras personliga suppleanter. Dessutom hör delegationen aktörer ur det praktiska livet inom olika branscher som sakkunniga.
Till ordförande för delegationen tillsattes professor emeritus Hannu Saloniemi. Till viceordförande utnämndes verksamhetsledare Pirjo Kortesniemi från Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf. De övriga medlemmarna är (de personliga suppleanterna inom parentes):
husdjursombud Vuokko Puurula, Centralförbundet för lant- och skogsbruks-producenter MTK rf.
(mjölkombudsman Sami Kilpeläinen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf.)

jordbrukare Kjell-Göran Paxal, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund - SLC rf.
(jordbrukare Fredrik Ström, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund - SLC rf.)

yngre forskare Saara Kupsala, Joensuu universitet
(forskare Birgitta Wahlberg, Åbo Akademi)

specialforskare Jarkko Niemi, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT
(professor Matti Ylätalo, Helsingfors universitet)

professor Anna Valros, Helsingfors universitet
(professor Jaakko Mononen, Kuopio universitet)

professor Outi Vainio-Kivinen, Helsingfors universitet
(forskare Kreeta Ranki, Åbo universitet)

avdelningschef Matti Aho, jord- och skogsbruksministeriet
(biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet)

generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Livsmedelssäkerhetsverket
(enhetsdirektör Jaana Mikkola, Livsmedelssäkerhetsverket)

länsveterinär Hanna Lounela, Uleåborgs länsstyrelse
(veterinär för välbefinnande Aila Rauatmaa, Kajanalands landskap - samkommun)

produktionsdjursansvarig Henri Pätsi, Finlands Djurskyddsföreningars förbund rf.
(verksamhetsledare Helinä Ylisirniö, Finlands Djurskyddsföreningars förbund rf.)

verksamhetsledare Salla Tuomivaara, Djurskyddsförbundet Animalia rf.
(redaktör Riikka Suominen, Helsingfors Djurskyddsförening rf.)

husdjursagronom Sanna Nokka, ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen rf.
(utvecklingschef Juho Kyntäjä, ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen rf.)

kvalitetschef Elias Jukola, LSO Foods Oy
(projektveterinär Tuomas Herva, Förbundet för livsmedelsindustri rf.)

direktör Ilkka Nieminen, Dagligvaruhandeln rf.
(livsmedelsexpert Merja Söderström, Dagligvaruhandeln rf.)

näringsexpert Annika Marniemi, Finlands Konsumentförbund rf.
(generalsekreterare Sinikka Turunen, Finlands Konsumentförbund rf.)

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Delegationens mandatperiod inleds 1.12.2009 och avslutas 30.11.2012.
Jord- och skogsbruksministeriet bereder även tillsättandet av en delegation för sällskapsdjurens välbefinnande. Enligt uppgifter från Livsmedelssäkerhetsverket Evira har försummelserna av sällskapsdjurens välbefinnande ökat under de senaste åren.

Närmare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
veterinärråd Pirkko Skutnabb, tfn (09) 160 53386, 050 555 2836

Sirkka-Liisa Anttila