Hoppa till innehåll
Media

Nivåerna för EU:s direktstöd 2017 har fastställts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2017 14.43
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag den 7 december 2017 nivåerna för den första posten av EU:s helfinansierade jordbruksstöd 2017.

Summan som kommer att betalas ut uppgår till över 500 miljoner euro. I grundstöd betalas ut högst ca 240 miljoner euro, i förgröningsstöd omkring 147 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare ca 9,8 miljoner euro och i produktionskopplat bidrag för åkergrödor omkring 13 miljoner euro. I december betalas ut ungefär 95 procent av hela stödsumman 2017.  

I bidrag för nötkreatur betalas ut ca 70 procent av årets maximala belopp på ca 86 miljoner euro. Orsaken till denna mindre andel är att kontrollerna av djurbidrag är mer arbetsdryga än kontrollerna av åkerarealer. I december utbetalas bidrag bara för de nötkreatur som är registrerade i nötkreatursregistret och som samlat stödberättigande dagar före den 15 september. Kontrollerna måste också vara slutförda med godtagbart resultat. 

Grundstödet består av stödrättighetens värde och en eventuell gårdsspecifik tilläggsdel. Av de produktionskopplade tilläggsdelarna finns kvar bara den s.k. sockertilläggsdelen som betalas ännu i år och nästa år. Övriga tilläggsdelar tillämpas inte längre. 

I stödområdet AB är stödrättighetens värde nu 121,56 euro per ha, vilket är 2,04 euro lägre än beräknat. I stödområdet C uppgår värdet till 107,90 euro per ha, vilket är 2,60 euro lägre än beräknat. Värdena fastställs med hänsyn till helheten så att stödanslagen används fullt ut. Värdena ska ses över igen före utbetalning av den andra posten i juni nästa år.

Förgröningsstödet är lika stort som tidigare, det vill säga 74,70 euro per ha i stödområdet AB och 65,20 euro per ha i stödområdet C. 

EU-stödet till unga jordbrukare steg från 51 euro till 53 euro per ha. För detta stöd används det maximibelopp som EU-bestämmelserna tillåter, det vill säga två procent av det nationella maximibeloppet av EU:s direkta stöd. 

Det produktionskopplade stödet för hela året uppgår maximalt till ca 102 miljoner euro. Av denna summa upptar bidraget för nötkreatur ungefär 86 miljoner euro. I den första posten betalas ut ca 70 procent enligt de stödberättigande nötkreaturen och mjölkkorna på gården under tiden 1.1 - 15.9.2017. Enhetsnivåerna för dessa bidrag justeras före utbetalning av slutposten vid utgången av juni nästa år.   Även bidraget för slaktkvigor och får- och getbidraget betalas ut då i en post. 

Produktionskopplade stöd betalas ut i december 2017 enligt följande:

Bidrag för jordbruksgrödor: stödområde AB, euro/ha stödområde C, euro/ha
proteingrödor 62,00 62,00
råg 47,00 47,00
sockerbeta 84,00 84,00
stärkelsepotatis 563,00 563,00
frilandsgrönsaker 149,00 -
Bidrag för mjölkkor: euroa/djur
det åländska fastlandet 615
stödområde AB, den yttre skärgården 920
stödområde AB, övriga områden 550
Bidrag för nötkreatur: stödområde AB, den yttre skärgården, euro/djur det åländska fastlandet, euro/djur stödområde AB, övriga områden, euro/djur stödområde C, euro/djur
dikor och dikokvigor 520 380 380 170
tjurar och stutar 1150 486 488 157
skärgårdskvigor 570 - - -

Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356
Pirjo Kuusela, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2356 (grundstöd)
Auli Nurmi, jordbruksinspektör, tfn 0295 16 2304, (bidrag för åkergrödor och djurbidrag)
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248
fornamn.efternam@mmm.fi

Ytterligare information om stödvillkoren ger Landsbygdsverket:
www.mavi.fi

Djur och växter EU och internationella frågor Stöd