Hoppa till innehåll
Media

EU:s produktionskopplade bidrag för 2016 fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2016 13.15
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2016. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 102,6 miljoner euro. År 2014 kom man tillsammans med producenterna överens om fördelningen av stödbeloppet. Bidragsvillkoren har inte ändrats jämfört med i fjol.

Liksom i fjol betalas det ut 32,0 miljoner euro i stöd för mjölkproduktion, 2,8 miljoner euro i stöd för får- och getköttsproduktion och 13,7 miljoner euro i stöd för vissa åkerväxter. Det belopp som betalas ut i stöd för nötköttsproduktion uppgår till 54,1 miljoner euro, vilket är några miljoner euro mindre än i fjol.   

Uppgifterna om alla nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Därför måste reglerna om t.ex. anmälningstid i fråga om registrering och märkning av djur följas noggrant.  

Bidrag för nötkreatur betalas ut i två poster. För djur som omfattas av bidragssystemet betalas bidraget för tiden 1.1–15.9 tidigast i december innevarande år och bidraget för tiden 16.9–31.12 senast i juni 2017. Bidraget för slaktdjur, tackor och hongetter betalas ut i en post, uppskattningsvis vårvintern 2017. Betalningstidpunkten för bidraget för jordbruksgrödor fastställs senare.

De slutliga enhetsnivåerna i tabellen nedan preciseras ännu före utbetalningen då uppgifterna om bidragsberättigande djur och arealer finns tillgängliga.

BIDRAG FÖR MJÖLKKOR

Mn euro

euro/djur, ha

Mjölkkor, stödområde AB, fasta Finland

30,50

540

Mjölkkor, fasta Åland

1,14

640

Mjölkkor, stödområde AB, yttre skärgården

0,36

870

Mjölkkor sammanlagt

32,00

BIDRAG FÖR NÖTKREATUR

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, fasta Åland och fasta Finland

8,40

370

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,85

540

Dikor och dikokvigor, stödområde C

8,85

130

Tjurar och stutar, stödområde AB, fasta Finland

13,70

490

Tjurar och stutar, fasta Åland

0,60

540

Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården

0,50

950

Tjurar och stutar, stödområde C

20,04

160

Slaktkvigor, stödområde AB

1,00

250

Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,15

600

Alla nötkreatur sammanlagt

54,09

BIDRAG PER TACKA

Tackor, stödområde AB, fasta Finland

1,00

50

Tackor, fasta Åland 

0,30

70

Tackor, stödområde AB, yttre skärgården

0,20

100

BIDRAG FÖR HONGETTER, stödområde AB

0,20

150

BIDRAG FÖR SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR, hela landet

1,10

38

Alla får och getter sammanlagt

2,80

BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR

Proteingrödor, hela landet

6,30

70

Råg, hela landet

1,50

50

Sockerbeta, hela landet

1,00

75

Stärkelsepotatis, hela landet

3,70

560

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

140

Sammanlagt

13,70

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mat och jordbruk Valtioneuvoston päätös