Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Återigen nya arter i EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Jord- och skogsbruksministerietTullverket
18.6.2019 11.02
Pressmeddelande
Solaborre. Foto: Lauri Urho

EU:s förteckning över invasiva främmande arter kompletterades återigen förra veckan genom medlemsstaternas gemensamma beslut. I förteckningen, som tidigare innehöll 49 arter, finns nu efter kompletteringen sammanlagt 66 arter, som det är förbjudet att importera, sälja, föda upp, använda och släppa ut i miljön inom hela EU.

Nya växtarter i förteckningen är tårakacia, gudaträd, Andropogon virginicus, Cardiospermum grandiflorum, Cortaderia jubata, Ehrharta calycina, vattenflockel, japansk humle, japansk klätterbräken, Lespedeza cuneata, mesquite, jättesimbräken och kinesiskt talgträd. Bland de nya djurarterna finns två fiskarter dvs. solaborre och korallmal, en fågelart dvs. brun majna samt Arthurdendyus triangulatus, som hör till plattmaskarna.

De förbud och begränsningar som gäller de nya arter som tagits in i förteckningen träder i kraft redan denna sommar. Efter det är det förbjudet att importera arterna och gamla lager måste i regel förstöras. Företagen får dock fortfarande under två års tid sälja arterna till sådan forskning eller medicinsk produktion som det beviljats särskilt tillstånd för. Till konsumenterna får arterna fortfarande säljas under ett års tid, under förutsättning att dessa arter hålls och transporteras i sluten förvaring så att de inte kan spridas eller slippa ut. Efter dessa tidsfrister får företagen inte längre ha dessa arter i lager.

Den nationella lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, som trädde i kraft vid ingången av 2016, gäller utöver de arter som nämns i EU:s förteckning över invasiva främmande arter även de arter som nämns i Finlands nationella förteckning över invasiva främmande arter. Även den nationella förteckningen över invasiva främmande arter kompletterades för några veckor sedan med nya arter (se pressmeddelande 24.5.2019.

Solaborre som fångas får inte släppas tillbaka till vattendraget

Av de nya djurarter som tagits in i EU:s förteckning över invasiva främmande arter är det sannolikt bara solaborren som kan påträffas i Finlands natur. Solaborren, som ursprungligen kommer från Nordamerika, har åtminstone i Sydvästra Finland från akvarier släppts ut i flera mindre sjöar eller dammar, och i några av dessa har den också producerat avkomma. Eftersom solaborren försvarar sitt bo aggressivt och är en konkurrensstark art utgör den ett hot mot våra ursprungliga fiskarter och övriga vattenlevande organismer om den sprider sig.

Den färggranna från sidorna tillplattade solabrorren med högre kroppsform och fläckar och ränder påminner till formen om ett pumpafrö, som den också fått sitt engelskspråkiga namn efter (pumpkinseed). Solaborre som fångas får inte släppas tillbaka till vattendraget, och eventuella observationer i naturen ska anmälas antingen till den nationella portalen för främmande arter (på finska) eller till Naturresursinstitutets webbtjänst Kalahavainnot (på finska).

Av de ny växtarter som tagits in i EU-förteckningen kan gudaträd påträffas i Finland i botaniska trädgårdar och Cardiospermum grandiflorum sällsynt som odlad prydnadsväxt. Japansk humle kan finnas till försäljning antingen som frö eller planta. Av vattenväxterna kan vattenflocken, vattenvän och jättesimbräken finnas till försäljning som akvarieväxter. De flesta nu förbjudna akvarieväxterna kan ersättas med icke invasiva arter.

Med främmande arter avses växter, djur eller andra organismer som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Invasiva främmande arter är sådana främmande arter som har konstaterats utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden eller orsaka annan skada för vilda organismer eller fara för människors hälsa eller säkerhet. I Finland övervakar närings-, trafik- och miljöcentralen att EU:s förordning om och förteckning över invasiva främmande arter följs och Tullen att bestämmelserna om import av främmande arter följs.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2259
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 029 516 2456
e-post: [email protected]

Djur och växter Främmande invasiva arter Natur och klimat