Hoppa till innehåll
Media

EU:s produktionsstöd fastställda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2012 12.04
Pressmeddelande -

Regeringen fastställde i dag villkoren och enhetsnivåerna för 2012 års produktionskopplade bidrag. Dessa bidrag betalas ut för produktion av mjölk, nöt- och fårkött, odling av protein- och oljeväxter samt stärkelsepotatis. Bidragen har införts stegvis sedan år 2010. Bidraget för stärkelsepotatis är däremot en ny form av stöd.

Det tidigare systemet med odlarstöd för stärkelsepotatis och bidraget till stärkelsepotatisindustrin har avvecklats. De produktionskopplade årliga EU-bidragen uppgår till högst 57,0 miljoner euro år 2012 och 2013.

Stödet för mjölk och kött håller kvar dagens produktionsnivå

Anslaget på 9,5 miljoner euro för mjölkproduktion reserveras för region AB i Södra Finland. Avsikten är att behålla produktionen på den nuvarande nivån. Bidraget per djurenhet för mjölkkor är högst 150 euro per år. Den slutliga nivån fastställs i februari-mars 2013 då det slutliga antalet bidragsberättigande djurenheter är klart.

I nötbidrag får beviljas högst 36,6 miljoner euro. Detta gäller för hela landet. För stödregion AB avsätts knappa 11,7 miljoner euro och för region C under 25 miljoner euro. Bidraget beviljas stödområdesspecifikt per djurenhet. Inom stödregion AB är det uppskattade bidraget för dikor och dikokvigor 160 euro/djurenhet och inom C1-C4 uppgår bidraget till 80 euro per djurenhet. Tjurbidraget och bidraget för stutar uppgår inom respektive områden till 400 euro och 220 euro per djurenhet. De slutliga bidragsnivåerna slås fast våren 2013.

Ett villkor för bidragen för dikor och nöt är sedvanligt produktionssätt och att djuren kalvar regelbundet, vilket anses hjälpa till att mjölk- och köttproduktionen hålls kvar på dagens nivå.

Bidrag för högkvalitativt lammkött

Kvalitetsbidraget för lammkött som beviljas för utveckling av fårskötseln uppgår sammanlagt till maximalt 0,9 miljoner euro. Det utbetalas i hela landet. Målet är att förbättra köttkvaliteten genom att man beviljar ett ca 23 euro stort bidrag för slakt av lamm. Ett av villkoren är att djuret väger mindre än 18 kilo. Vidare måste lammet vara registrerat i systemet för identifiering och registrering av får och getter. Slakteriet måste också lämna uppgifterna om slakten i djurregistret.

Lammen måste slaktas i ett slakthus som Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har godkänt eller i ett litet slakthus som kommunens livsmedelstillsynsmyndighet har godkänt år 2012. Bidraget kan beviljas om slaktkroppen uppfyller dessa krav och om köttbesiktningen visar att köttet kan användas som livsmedel och djuren har vistats hos sökanden minst 30 dygn av de 50 dygn som föregår slakten. Bidraget betalas ut under våren 2013.

Protein- och oljeväxter får bidrag på grund av miljöfördelar

Målet med bidraget är att uppnå miljöfördelar genom mångsidigare sorter av kulturväxter. För bidraget har reserverats ett anslag om 6,5 miljoner euro. Bidraget uppgår uppskattningsvis till 50 euro per hektar om odlingsrealen är 130 000 hektar. Den exakta summan fastställs i november-december 2012 då informationen om hela den areal som ger rätt till bidraget är klar.

Bidraget för stärkelsepotatis kan uppgå till max. 3,5 miljoner euro, vilket innebär ett bidrag på ca 560 euro per hektar enligt dagens odlingsareal på ca 6 200 hektar.

Av proteingrödorna ger åkerärt, bondböna och söt lupin rätt till stöd. Odlaren av söt lupin ska använda utsäde av en godkänd sort vars ursprung måste kunna spåras. Även blandbestånd med proteingrödor och spannmål ger rätt till stöd. Stödberättigande oljeväxter är höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros, oljelin, oljehampa och oljedådra.

Produktionskopplade av EU finansierade bidrag betalas på grund av den s.k. hälsokontrollen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 09 160 52935, 0400 812 935
lantbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn 09 160 52663, 040 359 3093

Jari Koskinen