Hoppa till innehåll
Media

Europeiska unionens tribunal meddelade sitt avgörande i ärendet om företagsstöd för landsbygden – Finlands ståndpunkt vann

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2015 15.41
Pressmeddelande

Europeiska unionens tribunal meddelade den 11 december 2015 sitt avgörande i en talan som Finland väckt mot kommissionen. Finland yrkade att kommissionens beslut om finansiella korrigeringar av stödet för företagsverksamhet på landsbygden skulle ogiltigförklaras. Enligt tribunalens beslut är Finlands tolkning av rättsakterna den rätta, och Finland vann därmed talan.

I och med det positiva beslutet förfaller också kommissionens krav på finansiella korrigeringar i fråga om begagnade maskiner och utrustning. Reservationen för dem uppgick till ca 1,1 miljoner euro.
- Här prövades var gränsen går för en medlemsstats rättsliga prövningsrätt och befogenheter, och frågan var därmed principiell. Vi är mycket nöjda med slutresultatet, konstaterar regeringsrådet Tanja Viljanen.

Kommissionen fattade i december 2013 ett beslut enligt vilket Finland delvis i strid mot bestämmelserna har beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar. Kommissionen skulle därmed ha låtit bli att betala ut cirka en miljon euro till Finland.

Finland väckte i februari 2014 talan vid tribunalen och yrkade att domstolen skulle ogiltigförklara kommissionens beslut. I sin talan ansåg Finland att kommissionen hade tolkat och tillämpat unionens förordning (EG) nr 1974/2006, där bestämmelserna ingår, fel. Finland ansåg att villkoren för att stöd ska kunna beviljas små och medelstora företag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar hade fastställts korrekt i den nationella lagstiftningen. Tvisten gällde de regler som var i kraft under programperioden 2007–2013.

I praktiken innebär beslutet att det stöd som beviljades för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar under programperioden 2007–2013 beviljats enligt Europeiska unionens bestämmelser. Inom ramen för det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som gäller den innevarande programperioden 2014–2020 är det bara nya maskiner och anordningar som är stödberättigade investeringsåtgärder.

Tack vare det positiva avgörandet från tribunalen överväger jord- och skogsbruksministeriet att ta in också begagnade maskiner och anordningar bland de stödberättigande åtgärderna i landsbygdsprogrammet. Huvudregeln ska ändå förbli att stödet i första hand ska beviljas för anskaffning av modern teknik. Anskaffning av begagnade maskiner och anordningar ska kunna få stöd i vissa specialfall, vilket var avsikten enligt de ursprungliga planerna för programmet.

Tribunalens avgöranden kan överklagas, och kommissionen kan därför om den så önskar överklaga avgörandet inom två månader.

Läs avgörandet i dess helhet: http://bit.ly/1YgJso2
 

Mer information lämnas på jord- och skogsbruksministeriet av Tanja Viljanen, regeringsråd, 0295 16 2353, Mika Saari, äldre regeringssekreterare, 0295 16 2134
Ytterligare information: Sami Hartikainen, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, 0295 351 163

Landsbygd