Hoppa till innehåll
Media

EG-domstolens avgörande i linje med förvaltningsplanen för vargstammen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2007 14.01
Pressmeddelande -

Av de tre åtalspunkter som ingick i kommissionens åtal mot Finland fick Finland fällande dom för en. Enligt domstolens beslut har jakten inte försvagat vargens gynnsamma skyddsnivå. Finland har inte heller brutit mot skyldigheten att utreda andra tillfredställande lösningar. Enligt domstolen har Finland emellertid inte bevisat att vargjakten bidrar till förebyggande av särskilt betydande skada.

Det viktigaste med beslutet är att det nuvarande systemet med licenser som jaktvårdsdistrikten beviljar inte ligger i strid med habitatdirektivet. Jaktvårdsdistrikten kan fortsatt bevilja licenser för vargjakt inom de gränser som ministeriet fastställer. I höst utfärdar ministeriet en föreskrift som styr vargjakten.

Ministeriet anser att man även i framtiden kan bevilja jaktlicenser för att förebygga särskilt betydande skada. Detta förutsätter dock att de uppföljningar som utförs i år visar att man genom jakt kan förebygga uppkomsten av skada.

Beslutet gäller inte fall där jaktvårdsdistrikten eller ministeriet har beviljat tillstånd till eliminering av till exempel sådana vargar som regelbundet vistas i närheten av bostadshus. Det gäller inte heller de tillstånd som beviljas på så kallade "stamförvaltningsmässiga" grunder i syfte att uppnå målen i förvaltningsplanen för vargstammen.

I den fortsatta planeringen av vargpolitiken kommer ministeriet att beakta domstolsbeslutet och beslutsmotiveringarna. Enligt domstolen uppnådde Finland inte den gynnsamma skyddsnivån år 2002. Ministeriets beslut om dispens år 2000 och 2001 låg inte heller i linje med kraven i habitatdirektivet. I beslutet beaktades dock utvecklingen av vargstammen efter år 2002 samt förvaltningsplanen för vargstammen. Utgående från dessa kan konstateras att förvaltningsplanen utgör en tillräcklig grund för att fylla habitatdirektivets krav. Förvaltningen av vargstammen och vargjakten ska också i fortsättningen bygga på förvaltningsplanen för vargstammen som godkändes år 2005.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
statssekreterare Jouni Lind, tfn 050 521 33 05
överinspektör Sami Niemi, tfn 0400 238 505