Hoppa till innehåll
Media

Europeiska unionens råd antog förordning som gäller strängare fiskerikontroll – Finland röstade emot

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2023 12.18
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) antog 13.11. en förordning genom vilken flera ändringar görs i kontrollsystemet för den gemensamma fiskeripolitiken.

En av de större ändringarna i den reform av fiskerikontrollen som antagits av EU-rådet gäller modernisering av rapporteringen, som framöver ska göras digitalt och inte i pappersformat.

Många av förordningens reformer gäller särskilt små fartyg, som redan omfattas av många krav som länge har gällt vid fiske på öppet hav. Även EU:s regler för trålfiske och fritidsfiske skärps.

Övervakningsutrustning obligatorisk

I framtiden måste alla kommersiella fiskefartyg ha en övervakningsutrustning som gör det möjligt för myndigheterna att lokalisera och identifiera dessa fartyg. Alla EU-fartyg ska utan undantag använda elektroniska fiskeloggböcker och rapportera sina fångster digitalt.

Utifrån en riskanalys förses fiskefartygen med övervakningskameror för att förhindra att fiskfångster olagligt kastas överbord samt utrustning för övervakning av kontinuerlig motorstyrka. Enligt den preliminära bedömningen kommer dessa skyldigheter dock inte att tillämpas på finska fiskefartyg.

När det gäller blandat fiske av strömming och vassbuk skärps den tillåtna toleransmarginalen för uppskattningarna av fångstmänd, det vill säga hur mycket den uppskattning av fångstmängden per art som fiskaren gör till havs får avvika från det exakta vägningsresultat som fås i hamn.

Spårbarhetskraven gäller nu även fisk från inlandsvatten, nya bestämmelser om fritidsfiske
Spårbarhetskraven för fiskeri- och vattenbruksprodukter utvidgas till att utöver fisk från EU:s havsområden även gälla fisk från insjöar och fisk som importeras från tredjeländer. Senare kommer kraven också att börja gälla förädlade fiskprodukter.

När det gäller fritidsfiske kommer det i fråga om vissa arter att från och med 2030 bli obligatoriskt att registrera de personer som deltar i fisket av dem samt att elektroniskt rapportera fångster. I fråga om arter som fiskas i Finland kommer denna skyldighet att börja gälla vid fiske av lax redan tidigare. Kommissionen gavs också befogenhet att föreskriva om märkning av fiskeredskap som används för fritidsfiske.

Finland uttryckt oro om reformen – hördes inte tillräckligt

Finland och Italien röstade emot förordningen i rådet och Lettland och Portugal avstod från att rösta.

”I Finland anser vi att en effektiv och kostnadseffektiv fiskerikontroll är en viktig del av politiken som syftar till att trygga hållbara fiskbestånd. Kraven får dock inte bli oskäliga. I det stora hela beaktades Finland oro ganska dåligt”, säger minister Sari Essayah.

Övergångsperioder från sex månader till fyra år

De flesta av de nya bestämmelserna blir tillämpliga två år efter att förordningen har trätt i kraft. Fartyg som bedriver småskaligt kustfiske har fyra år på sig att anpassa sig till de nya kraven. De bestämmelser som gäller den tillåtna toleransmarginalen för uppskattningarna av fångstmängd vid fiske på öppet och de strängare påföljderna för allvarliga överträdelser av dessa tas i bruk redan om sex månader. Det exakta innehållet i de nya bestämmelserna bli klart först när kommissionen utfärdar genomförandeakter med närmare bestämmelser om genomförandet. 

Ytterligare information:
Harri Kukka, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 029 516 2377
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 050 911 4546

 

 

EU och internationella frågor Fiskar Lagstiftning