Hoppa till innehåll
Media

Fångstmängderna för vilt skickades på remiss - björnjakten ökar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2010 16.19
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat förordnanden om de största tillåtna fångstmängderna för vilt på remiss. Ministeriet föreslår att fångstmängden för björn höjs från fjolåret, eftersom björnstammen har vuxit avsevärt. Ministeriets förslag är att den maximala fångstmängden för björn är 178 björnar. Denna mängd är lika stor som den mängd som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har bedömt vara en hållbar beskattning av stammen i hela landet.

Enligt den bedömning som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet lämnade till ministeriet i juni finns det minst 1 515–1 635 björnar i Finland. Ett år tidigare var motsvarande bedömning 1 170–1 300. Bedömningen av björnstammen bygger på de björnobservationer som nätverket av rovdjurskontaktpersoner rapporterade 2009.

Som största fångstmängd föreslås 80 björnar i norra Finland, 93 björnar i storregionen Östra Finland och 5 björnar i västra Finland. I enlighet med vårdplanen för björn allokeras fångstmängderna särskilt till området med den etablerade björnstammen i östra Finland samt till renskötselområdet, där björnar orsakar särskilt betydande skador genom att döda renar.

År 2009 konstaterades 30 procent färre renskador orsakade av björn än året innan. Trots detta föreslår ministeriet en större fångstmängd än året innan, eftersom största delen av de renskador som björnar orsakar oundvikligen förblir oupptäckta. På skogsrenstammens kalvningsområden i Kajanaland skulle högst 30 björnar få avlivas.

Mängden överskrider den uppskattade hållbara beskattningen av björnstammen utanför Kajanalands renskötselområde med 10 björnar. I detta läge anses detta dock vara nödvändigt för att minska kalvförlusterna för skogsrenarna i Kajanaland.

Som största fångstmängd för varg föreslås 22 vargar, varav 13 i norra Finland, 6 i östra Finland och 3 i västra Finland. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattar att vargstammen i hela landet efter fortplantningssäsongen är 200–240 vargar. För vargens del kan förordnandet revideras i höst utifrån en mer detaljerad uppskattning av stammen.

I detta skede skulle 20 lodjur få avlivas. Detta gäller endast licenser som beviljas för förhindrande av särskilt betydande skador. Ministeriet granskar ärendet på nytt på hösten efter att Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet avgett ett mer detaljerat utlåtande. Då fastställs även de s.k. stamvårdande licenserna som beviljas utifrån vårdplanen för lodjur.

Jakt på gråsäl tillåts fortsättningsvis i alla viltvårdsdistrikt som gränsar till kusten. Högst 1 050 gråsälar får avlivas. Mängden är densamma som i fjol.

I syfte att minska skadorna på fisket föreslås att högst 30 östersjövikare får avlivas i Bottenviken. Jakt får ske endast i permanent fångstredskap eller i en fälla som fångar sälen levande och är placerad i fångstredskapets omedelbara närhet. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattar att stammen i Bottenviken är minst 6 100 individer, och att stammens storlek och utveckling möjliggör begränsad jakt. Stammen har åtminstone tredubblats under de senaste tjugo åren. De skador som östersjövikare orsakar fisket koncentreras till Bottenviken och är till skada särskilt för kustfisket. Från de avlivade sälarna tas prover för uppföljningsstudier.

Jakt på utter är tillåtet enbart när detta kan förhindra en mycket betydande skada i odlingsbassänger avsedda för fisk- eller kräftodling. Liksom i fjol kan jaktlicens beviljas för jakt på högst 55 uttrar. På Satakunta viltvårdsdistrikts område får högst 250 europeiska bävrar avlivas. På andra ställen kan jaktlicens enbart beviljas för att förhindra en betydande skada ifall det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.

Närmare uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667.