Hoppa till innehåll
Media

Finlands CAP-plan godkändes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 12.08 | Publicerad på svenska 1.9.2022 kl. 13.02
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har godkänt Finlands CAP-plan för 2023–2027. Finlands CAP-plan hör till de sju första CAP-planer som kommissionen har godkänt. CAP-planen och svaren på kommissionens kommentarer om CAP-planen finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

I den nya CAP-planen ingår många åtgärder som är bekanta redan från den föregående programperioden, till exempel produktionskopplade stöd, stöd till unga jordbrukare, gårdars och landsbygdsföretags investeringar, lokalt ledd utveckling av landsbygdsområden samt kompensationsersättning. I den nya CAP-planen satsas det särskilt på aktiv livsmedelsproduktion.

CAP-planen avses bidra till effektivare klimat- och miljöåtgärder, och för att säkerställa att målen uppnås reserveras särskilda medel för dessa åtgärder. Jordbrukarna uppmuntras ännu mer än tidigare att vidta specifika klimat- och miljöåtgärder. 

Företagsfinansiering, projekt för landsbygdsutveckling och lokalt ledd utveckling får större finansieringsandelar än tidigare i den helhet som gäller utveckling av landsbygden. Det satsas mer än tidigare på rådgivning, utbildning och information samt samarbete, innovationer och digitalisering. 

I och med den nya CAP-planen slopas systemet med stödrättigheter för direktstöd, och stödrättigheterna upphör vid utgången av 2022. Jordbrukarna har tidigare behövt stödrättigheter bland annat för att få grundstöd. I fortsättningen baserar sig det grundläggande inkomststödet på stödberättigande areal utan något system med stödrättigheter. 

”Jag är nöjd över att kommissionen godkände Finlands CAP-plan efter den långa beredningen och förhandlingarna. Det ger jordbrukarna stabilitet och förutsägbarhet för flera år framåt. Den nya CAP-planen innehåller en god finansieringshelhet som ger jordbrukarna kontinuitet samt skapar en hållbar grund och nya möjligheter för att utveckla landsbygdsnäringarna. Läget i fråga om försörjningsberedskapen följs regelbundet och livsmedelsförsörjningen tryggas under CAP-perioden på ett sätt som är hållbart ur helhetsperspektiv”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Efter att kommissionen nu har godkänt CAP-planen ska förslag till nationella lagar lämnas till riksdagen. Dessutom färdigställs författningar på lägre nivå och de informationssystem som behövs. Genomförandet av CAP-planen inleds stegvis den 1 januari 2023.

Närmare information om den nya CAP-planen och de ändringar som den innebär ges vid ett kickoff-webbinarium som jord- och skogsbruksministeriet ordnar för alla intresserade den 28 september. 

Mer information:
Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 162 322
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi
 

Antti Kurvinen EU och internationella frågor Mat och jordbruk