Hoppa till innehåll
Media

Finlands delegation för att förhandla om fiskestadgan för Tana älv tillsattes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2020 16.09 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 17.22
Pressmeddelande

Förhandlingarna mellan Finland och Norge om revideringen av fiskestadgan för Tana älv inleds på sommaren. Statsrådet tillsatte på torsdagen en delegation för förhandlingarna.

Finland och Norge inleder förhandlingar om revideringen av fiskestadgan som ingår i fiskeavtalet för Tana älv.

Fiskestadgan innehåller regler för fisket i Tana älv, till exempel för fångsttider för olika fiskemetoder, antalet fiskekort per område samt närmare bestämmelser om fångstredskapets konstruktion. Fiskestadgan är tidsbegränsad, vilket innebär att den kan ändras om det är nödvändigt med tanke på hållbart fiske. Den första fiskestadgan gäller i fem år fram till utgången av fiskesäsongen 2021 och därefter alltid sju år i sänder.

Enligt den finsk-norska forskningsgruppens rapporter om laxbeståndets tillstånd i Tana älv har den gällande fiskestadgan minskat laxens dödlighet i enlighet med målen, vilket gör det möjligt för svaga laxbestånd att återhämta sig på 10 – 15 år.

Målet om återhämtning tillåter inte att fiskedödligheten för lax ökar jämfört med nuläget, vilket måste beaktas vid revideringen av fiskestadgan.

– Målet med revideringen är en mer fungerande och tydligare stadga.  Även användningen av fiskerättigheter och bland annat barnens fiskemöjligheter lyfts fram vid förhandlingarna, säger Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

En revidering av fiskestadgan har beretts vid de workshoppar som ordnats i Utsjoki. Vid workshoparna behandlades behoven att ändra fiskestadgan för Tana älv. Fiskeavtalets funktion ur de olika parternas synvinkel bedömdes i en utredning som publicerades i februari. Om behoven att ändra fiskestadgan ordnades också en remissbehandling. Under förhandlingarna kan delegationen också ta hjälp av fiskeavtalets lokala uppföljningsgrupp.

Avsikten är att förhandlingarna ska inledas ännu före semestrar genom ett distansmöte med Norge eftersom den exceptionella situation som coronavirusepidemin orsakar ännu inte tillåter fysiska möten.

Samtidigt som statsrådet tillsatte delegationen gav statsrådet också ett uttalande som betonar vikten av att trygga laxbeståndens återhämtning, främja samernas rättigheter och beakta riksdagens uttalanden.

Statsrådet utnämnde följande medlemmar i Finlands delegation:

Vesa Ruusila, ordförande, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet

Tapioi Hakaste, 1:a vice ordförande, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Medlemmar och suppleanter:

Sanna Koljonen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet

Mika Oraluoma, chef för fiskerihushållning, NTM-centralen i Lappland (suppleant: fiskeribiolog Maare Marttila, NTM-centralen i Lappland)

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet (suppleant: Annika Naskila, lagstiftningssekreterare, utrikesministeriet)

Mika Aikio, fiskeriområdet för Tana älv (suppleant: Sisko Länsman, fiskeriområdet för Tana älv)

Riitta Orti-Berg, fiskeriområdet för Tana älv (suppleant: Sauli Sarre, fiskeriområdet för Tana älv)

Vesa Länsman, fiskeriområdet för Tana älv,  (suppleant: Keijo Pirttijärvi, fiskeriområdet för Tana älv)

Anne Nuorgam, Sametinget (suppleant: Asko Länsman, Sametinget)

Delegationens 2:a vice ordförande utses i samband med att delegationen organiseras. Som permanent sakkunnig i delegationen utnämns Petteri Valle som representerar turistföretagarna.

Ytterligare information:
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2152, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Länkar:
Utredning: Konsekvenserna av fiskeavtalet för Tana älv: utvärdering av hur avtalet fungerar ur olika parters synvinkel  (på finska)
Rapporter om laxbeståndens tillstånd i Tana älv på Naturresursinstitutets webbplats