Hoppa till innehåll
Media

Finlands nationella plan för anpassning till klimatförändringen är i linje med kommissionens meddelande om klimatrisker

Utgivningsdatum 14.3.2024 8.11 | Publicerad på svenska 14.3.2024 kl. 10.25
Pressmeddelande

I sitt meddelande den 12 mars om hanteringen av klimatrisker påskyndar kommissionen åtgärder med vars hjälp EU och medlemsstaterna kan förbereda sig på konsekvenserna av klimatförändringen. Finlands nationella plan för anpassning till klimatförändringen ger goda förutsättningar för detta.

Anpassningen till klimatförändringen innebär att man aktivt prognostiserar, förebygger och hanterar de risker som klimatförändringen medför. Kommissionen publicerade i tisdags sitt meddelande om hanteringen av klimatrisker och lyfter i meddelandet fram att klimatförändringen på ett övergripande sätt påverkar samhällets funktioner, såsom ekonomin, säkerheten, miljön, hälsan och välfärden. Förändringarna är delvis oåterkalleliga. Kommissionen efterlyser omedelbara åtgärder med hjälp av vilka EU och medlemsstaterna i högre grad kan förbereda sig på konsekvenserna av den allt kraftigare framskridande klimatförändringen. 

”Möjligheterna att inom jordbruks-, skogs-, fiskeri-, vattenpolitiken och annan naturresurspolitik stärka hanteringen av de risker som klimatförändringen medför bör granskas på ett heltäckande sätt. Konsekvenserna varierar emellertid mellan länderna och därför bör medlemsländernas särdrag och lokala förhållanden beaktas när man utvecklar åtgärder på EU-nivå”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Finland har varit en föregångare inom nationell anpassning till klimatförändringen. Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2030 godkändes i slutet av 2022 och fastställer de viktigaste åtgärderna för att stärka det finländska samhällets välfärd och säkerhet i ett föränderligt klimat. I sin helhet är den nationella anpassningsplanen till sin omfattning i linje med kommissionens meddelande igår om hanteringen av klimatrisker och de anpassningsbehov som betonas i meddelandet.

Klimatförändringens konsekvenser för olika sektorer fortplantar sig ofta genom föränderliga och allt extremare vattenförhållanden. Utöver översvämningsriskerna har det bedömts att riskerna i anslutning till torka kommer att öka också i Finland på grund av klimatförändringen. Utvecklingen av hanteringen av risker i anslutning till torka har också beaktats i Finlands plan som styr de nationella anpassningsåtgärderna. Beredningen och genomförandet av anpassningspolitiken samordnas i Finland av jord- och skogsbruksministeriet i brett samarbete med olika aktörer.

”Klimatförändringen påverkar också många näringar både direkt och indirekt. Det krävs brett samarbete mellan olika aktörer för att möta utmaningarna”, säger kanslichef Pekka Pesonen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Prognostisering tryggar samhällets funktion och välfärd

I samband med kommissionens meddelande publicerades en europeisk klimatriskbedömning som utarbetats under ledning av Europeiska miljöbyrån. Enligt uppskattningar värms Europa upp dubbelt så snabbt som genomsnittet och de nuvarande anpassningsåtgärderna är otillräckliga för att möta konsekvenserna av en kraftigt framskridande klimatförändring. Över hälften av de 36 betydande klimatrisker som bedöms i rapporten kräver omedelbara ytterligare åtgärder. Skador som orsakas av extrema väderfenomen ökar och även i Europa drabbas flera länder redan regelbundet av översvämningar, torka och markbränder.

I EU:s anpassningsarbete strävar man efter att integrera hanteringen av klimatrisker i alla politikområden och finansieringsinstrument. Enligt meddelandet kommer kommissionen att stärka det kunskapsunderlag, de verktyg och de finansieringsinstrument som stöder hanteringen av klimatrisker. I meddelandet presenteras dessutom åtgärder som gäller naturmiljöer, vatten, hälsa, matproduktion, infrastruktur och den offentliga ekonomin. 

Kommissionen betonar att det är ytterst viktigt att stärka resiliensen inom livsmedelsproduktionen i EU. Kommissionen kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att främja anpassningen till klimatförändringen inom livsmedelsproduktionen genom flera olika åtgärder, bland annat med hjälp av jordbrukspolitiken och lagstiftningen om jordmånen.

”Genom att satsa på att förutse risker och förbereda sig på dem kan vi minska framtida skador och trygga samhällets funktionalitet, hälsa och välfärd i föränderliga förhållanden. Den kunskapsbas och de verktyg för riskhantering som utvecklas på EU-nivå ska stödja de anpassningsåtgärder som vidtas i medlemsländerna”, säger naturresursrådet Kirsi Mäkinen, som ansvarar för den nationella samordningen av anpassningsarbetet vid jord- och skogsbruksministeriet.

På andra webbplatser:


Kommissionens meddelande
Europeiska riskbedömningen
Kommissionens pressmeddelande och material 12.3.2024
Nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2030

Mer information:


Kirsi Mäkinen
naturresursråd, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
0295 162104

Administration Beredskap EU och internationella frågor Extrema fenomen Forskning och utveckling Klimatförändring Mat och jordbruk Natur och klimat Naturresurser Skogar Vatten