Hoppa till innehåll
Media

Finlands skogar i bättre skick än tidigare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.7.2007 11.56
Pressmeddelande -

Enligt en rapport som publicerats i dag har Finlands skogars skick förbättrats under de senaste 15 åren. Trädbeståndets volym har ökat under de senaste 40 åren med över 40 procent, trots att skogarnas utnyttjandegrad har varit på en hög nivå under denna tidsperiod. Man har även sörjt för skogarnas mångfald genom att höja skogarnas mångfald till en parallell målsättning jämte virkesproduktionen. Rapporten Finlands skogar 2007 överläts i dag till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

 

Utgående från mätningar av trädens utglesning, dvs. den barrförlust som beror på luftförorening, är Finlands skogar i ett nöjaktigt skick som har bibehållits stabilt. Omfattande skogsskador orsakade av skogsbränder eller stormar har inte heller förekommit under de senaste 20 åren.

”Jag ser rapporten som en mycket viktig lägesrapport över våra skogar. Rapporten kommer även att presenteras i november 2007 vid det femte Europeiska skogsministermötet i Warszawa som ett exempel på förverkligande av ett hållbart skogsbruk”, berättade minister Anttila vid överräckandet.

Skyddsarealen tredubblats

Under de senaste åren har man speciellt framhävt säkerställandet av mångfalden vid hanteringen av skog. Tack vare nya metoder inom skogsvården i ekonomiskogar och iakttagandet av skogarnas mångfald har vissa skogsarters risk för att bli utrotningshotade uppbromsats sedan 1990-talet. Genom ett flertal skyddsprogram och -beslut har skogarnas skyddsareal tredubblats under de senaste 30 åren.

I samband med klimatförändringsdiskussionen har skogsenergifrågorna poängterats skogspolitiskt. De träbaserade bränslenas andel av energins totalförbrukning är ungefär en femtedel. Skogarna fungerar som betydande kolsänkor. Även de sociala och kulturella frågorna har fått ny vikt framför allt på grund av den ökade informationen. Däremot har inte bedrivandet av skogsbruk blivit ekonomiskt mera lönsamt fram till år 2006, trots att virkesförrådens mängd och årliga tillväxt har fortsättningsvis ökat.

Rapporten Finlands skogar 2007 är den tredje publikationen i ordningen där vårt lands skogars tillstånd har evaluerats utgående från mätare om ett hållbart skogsbruk. Därigenom har tillämpningen av mätarna bildat tidsserie på över 10 år. Trots att de förändringar som sker i skogarna är långsamma kan man med mätarnas hjälp redan urskilja vissa riktlinjer och göra jämförelser speciellt i fråga om de skogspolitiska strategiernas effekter. Rapporten har sammanställts av Skogsforskningsinstitutet utifrån de mätare som en omfattande expertisgrupp avtalat.

Ytterligare information vid Skogsforskningsinstitutet ger:
Arbetsgruppens ordförande Jari Parviainen, tfn 050 391 3010, jari.parviainen@metla.fi
Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
Biträdande avdelningschef, Pentti Lähteenoja, tfn 09 1605 3351
Skogsråd Heikki Granholm, tfn 0400 774 298

Sirkka-Liisa Anttila