Hoppa till innehåll
Media

Finlands skogscentral fick en ny direktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2021 9.35
Pressmeddelande

Finlands skogscentrals verksamhet styrs och övervakas av en direktion som har sju medlemmar från olika samhällsområden. Medlemmarna i direktionen utses av jord- och skogsbruksministeriet för fyra år i sänder. Ministeriet har nu tillsatt en ny direktion för Finlands skogscentral för mandatperioden 1.3.2021 - 28.2.2025.

Direktionens sammansättning 1.3.2021 (+ ersättare):

Jord- och skogsbruksministeriets representant:
Taina Vesanto, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet
(Johanna Buchert, generaldirektör, Naturresursinstitutet)

Skogsägarnas representant:
Juha Hakkarainen, skogsdirektör, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.y.
(Lea Jylhä, skogsexpert, Centralförbundet för lant - och skogsbruksproducenter MTK r.y.)                                                                                                                             Träförädlingsindustrins representant:
Karoliina Niemi, skogsdirektör, Skogsindustrin rf
(Kai Merivuori, verkställande direktör, Sahateollisuus ry)

Skogsföretagarnas och -områdenas representant:
Mika Jormakka, maskinföretagare, Parikkala
(Teemu Tolppa, verkställande direktör, Kone-Yijälä Oy, Jämsä)

Representant för samarbetsparterna inom skogsbranschen:
Ari Niiranen, överdirektör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
(Marko Korhonen, landskapsdirektör, Norra Savolax förbund)

Eeva Hellström, ledande sakkunnig, Sitra
(Pekka Rehn, överdirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

Personalrepresentant:
Jyrki Vuorenmaa, skogsrådgivare
(Jukka Matilainen, expert på skogsfastighetsstruktur)

Som direktionsordförande fortsätter ledande sakkunnig Eeva Hellström och som vice ordförande skogsdirektör Juha Hakkarainen.

Finlands skogscentral ska verkställa lagstiftningen om skog samt samla in och sprida skogliga data. Syftet är att främja en hållbar vård och användning av skogarna, bevarandet av skoglig mångfald samt skogsbaserade näringar. Skogscentralens direktion beslutar om centralens strategiska riktlinjer och verksamhets- och ekonomiplan, fastställer den årliga budgeten och bokslutet, godkänner verksamhetsberättelsen samt gör en framställning till jord- och skogsbruksministeriet om behovet av anslag enligt Kemera och om fördelningen av anslagen för olika åtgärder.

Mer information:

  • Tuula Packalen, avdelningschef, tfn 0295 162 131, tuula.packalen(at)mmm.fi
  • Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi
Johtokunnan asettaminen Skogar