Hoppa till innehåll
Media

Förbud mot odling av den invasiva främmande arten vresros träder i kraft den 1 juni 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2022 11.05 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 8.38
Pressmeddelande

År 2019 klassificerades vresrosen som en invasiv främmande art i Finland. De förbud som gäller invasiva främmande arter trädde för vresrosens del i kraft den 1 juni 2019, med undantag för odlingsförbudet, som fick en övergångsperiod på tre år, så att fastighetsägarna skulle ha tillräckligt med tid att förstöra växtbestånden. Övergångstiden upphör den 1 juni 2022. Vresrosen är ett betydande hot mot den biologiska mångfalden.

När övergångstiden för odlingsförbudet upphör får vresros inte längre odlas, släppas ut i miljön, importeras, innehas, transporteras, släppas ut på marknaden, förmedlas eller säljas eller på annat sätt överlåtas. Förekomst av vresros på en fastighet betraktas som odling av den, om vresrosen växer på en fastighet som kontinuerligt används och sköts av fastighetens ägare eller innehavare, oberoende av hur växten ursprungligen har spridit sig till fastigheten och oberoende av om det är fråga om aktiv skötsel av växten eller endast passiv acceptans av att den växer där. Närings-, trafik- och miljöcentralerna utövar tillsyn över att förbuden iakttas i Finland.

Även om det inte är möjligt att förstöra alla växtbestånd innan övergångsperioden löper ut, ska vresrosens skadeverkningar begränsas och spridning av den förhindras i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att bekämpa vresrosen överallt. Även om vresros hemma i trädgården inte ser ut att vara till någon skada, kan fröna spridas till andra områden och orsaka stor förstörelse där. 

Vresros hör till de hundra mest invasiva främmande arterna i Europa. I Finland utgör den ett hot mot nästan 50 arter och är en delorsak till även andra arters status som utrotningshotade. Den bildar utbredda, täta bestånd som tränger undan den ursprungliga floran och hotar utöver enskilda arter också hela biotoper. Dessutom inverkar vresrosen mycket negativt på jordmånen och mängden växtlighet. 

Det finns mycket information om hur man känner igen och bekämpar vresros

Arten vresros, dvs. arten Rosa Rugosa, och dess vitblommande variant Rugosa f. alba är klassificerad som invasiv främmande art. Rugosarosor, det vill säga förädlade Rosa Rugosa -sorter, omfattas däremot inte av regleringen. Vresrosens blomma har ett enkelt lager kronblad (i allmänhet fem stycken), medan rugo-sarosornas blomma oftast är sammansatt, dvs. har tydligt fler kronblad. 

Instruktioner om hur man känner igen och bekämpar vresros finns på artkortet om vresros. Hanteringsplanen för bekämpning av nationellt invasiva främmande arter innehåller de primära, mest kostnadseffektiva metoderna för bekämpning av vresrosen samt andra utrotningsmetoder för olika situationer. Vresrosen kan bekämpas antingen genom att man tröttar ut den eller att man gräver upp den med rötterna. Dessutom bör det säkerställas att bekämpningsåtgärderna fortsätter, att resultatet bevakas och att arten inte sprids på nytt till platser som den redan utrotats från. 

Genom hanteringsplanerna strävar man efter att rikta bekämpningen av de invasiva främmande arterna framför allt till de områden där arterna orsakar mest skada. I fråga om vresrosen är de viktigaste områdena med tanke på den biologiska mångfalden i synnerhet skärgården och kusten.

Kommunerna och andra markägare uppmuntras att vara medvetna om sitt eget ansvar för bekämpningen av vresrosen och andra invasiva främmande arter. Förhoppningen är också att övriga medborgare medverkar i bekämpningen av vresrosen och att de lämnar information på webbplatsen vieraslaji.fi om de upptäcker främmande arter.

Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art anses vara invasiv i synnerhet om den utgör ett hot mot naturens biologiska mångfald. De främmande arter som på EU-nivå har konstaterats vara invasiva ingår i EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Finlands lag och förordning om hantering av risker orsakade av främmande arter innehåller dessutom en nationell förteckning över invasiva främmande arter.  Arter som ingår i förteckningarna över invasiva främmande arter får inte släppas ut i miljön, importeras, innehas, födas upp eller odlas, transporteras, släppas ut på marknaden, förmedlas eller säljas eller på annat sätt överlåtas. Förbudet mot att släppa ut en främmande art i miljön gäller alla främmande arter, inte end-ast de som har konstaterats vara invasiva.   

Mer information om invasiva främmande arter och bekämpningen av dem:
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av främmande arter
Nationell förteckning över invasiva främmande arter
Vieraslajit.fi 
Nationell plan för hantering av invasiva främmande arter och EU:s tidigare hanteringsplaner för invasiva främmande arter

Vid jord- och skogsbruksministeriet ges mer information av 

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 259, johanna.niemivuo-lahti(at)gov.fi
Sanna Koljonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 048, sanna.koljonen(at)gov.fi