Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden förändrades

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2008 10.00
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag ändrat statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden. Förordningsändringen gäller bland annat nivån för investeringsstöd enligt diversifieringsprogrammet för sockerindustrin, projekt av företagsgrupper administrerat av en utvecklingssammanslutning samt innehållet i sådan verksamhet som skall stödas med investeringsstöd. I övrigt har små preciserande förändringar gjorts i förordningen.

Enligt det stödprogram för diversifiering som ingår i omstruktureringen av den finska sockerindustrin kan stödtagarna beviljas investeringsstöd för högst 35 procent av de godtagbara investeringskostnaderna. Genom ändringen preciserades maximibeloppet för anlitande av sakkunnigtjänster av företagssedeltyp i företagets inledningsskede till högst 1500 euro. I och med förändringen blir det också möjligt att bevilja stöd för 75 procent av kostnader som uppkommit genom projekt av företagsgrupper när ansökaren är en utvecklingssammanslutning. Företag som bedriver första gradens förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter och mikroföretag som bedriver mekanisk träförädling i liten skala eller produktion av energiprodukter som grundar sig på tillvaratagande av åker- eller skogsbiomassa kan emellertid beviljas utvecklingsstöd endast för 40 procent av kostnaderna för utvecklingsåtgärden.

En ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1478/2007) trädde i kraft i början av år 2008. Genom ändringen utvidgades bland annat begreppet investering. Förordningen ändras nu för att bättre motsvara lagens innehåll vad gäller verksamhet som skall stödas med investeringsstöd. Stöd kan nu beviljas bland annat för uppförande, reparation, utvidgande eller förvärv av nödvändiga byggnader eller konstruktioner för företagsverksamheten. Till dessa delar tillämpas förordningen också på ansökningar som anhängiggjorts 1.1.2008 eller senare. Förordningen träder i kraft 5.5.2008.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativ tjänsteman Sirpa Karjalainen, tfn (09) 160 52 901, 040 5256112
regeringssekreterare Antti Linna, tfn (09) 160 52 242