Hoppa till innehåll
Media

Förordningen tryggar uppvandringen av vildlax i lekälvarna och verksamhetsföruts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2008 10.12
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände 28.3.2008 en förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simojoki. Förordningen säkerställer i enlighet med regeringsprogrammet vildlaxens vandring upp i älvarna, en så hög nivå som möjligt på yngelproduktionen samt verksamhetsförutsättningarna för yrkesfiske vid kusten. Laxförordningen träder i kraft 15.4.2008.

Av de vildlaxstammar som vandrar från Finland till Östersjön, är stammarna i Torne älv och Simojoki de enda som finns kvar. De här är nationellt värdefulla och det är av största vikt att de bevaras. Vildlaxstammarna kan säkerställas med den nya förordningen.

En viktig bakgrundsfaktor i fråga om de beslut som nu fattats är den inverkan som EU:s beslut om förbud mot fiske med drivgarn har. Uppgifterna om laxfångsten under de tre första månaderna i år visar att förbudet mot fiske med drivgarn, som trädde i kraft 1.1.2008, betydligt minskar laxfångsten på öppna havet. Detta kommer att öka antalet laxar som kommer till de finska kusterna och älvarna. Man kan således göra den bedömningen att förbudet tillsammans med de beslut som fattats kommer att stärka vildlaxstammarna och öka laxfångsten vid kusten och i älvarna.

I fortsättningen får laxfiske i havet i huvudsak bedrivas av yrkesfiskare. Med förordningen föreskrivs allmänna begränsningar i laxfisket i fyra zoner i Bottniska viken. De allmänna inskränkningarna börjar gälla i alla zoner 1.4. och varar i Bottenhavet till 16.6, i Kvarken till 21.6, i Bottenviken till 26.6. och i Bottenvikens vikbotten till 1.7. Laxfiske med storryssjor tillåts för yrkesfiskare under de sju sista dygnen innan de allmänna begränsningarna upphör med högst två sältåliga storryssjor per yrkesfiskare. Till skillnad från den selektiva fångst som tillämpades åren 2005–2007 får yrkesfiskarna nu behålla alla laxar som fyller måttet. Efter att de allmänna begränsningarna upphört begränsas antalet storryssjor i två treveckors perioder först till fem och därefter till åtta storryssjor per yrkesfiskare. På detta sätt utjämnas och begränsas fisket under fiskeperioden och den biologiska mångfalden bland vildlaxstammarna främjas.

För andra än yrkesfiskare börjar laxfisket med storryssja först två veckor efter att de allmänna begränsningarna upphört och pågår till slutet av augusti med högst en storryssja per fiskare.

I förordningen fastslås terminalfiskeområden för lax som utplanterats vid mynningarna av Kemi, Ijo och Ule älvar och ett område med stängare inskränkning vid mynningen av Simojoki. På Kemi älvs terminalområde har fisket senarelagts så att det börjar 11.6. I förordningen föreskrivs en dagskvot om en lax per fiskare för handredskapsfiske i Simojoki samt i havet medan de allmänna begränsningarna gäller.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Fiskeriöverinspektör Orian Bondestam, tfn 09 160 53162 eller 0400 392011