Hoppa till innehåll
Media

Förordningsutkast om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 2024–2025 sänds på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2023 8.31 | Publicerad på svenska 3.11.2023 kl. 11.29
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 2024–2025. Förordningen utfärdas i december 2023 och träder i kraft den 1 januari 2024. Genom förordningen bestäms om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer samt om de avgifter som ska tas ut för offentligrättsliga prestationer.

Statens revisionsverk har i samband med revisionen 2022 påpekat, liksom även justitiekanslersämbetet påpekade i sitt avgörande som gäller kostnadsmotsvarigheten för Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer, att priset på Livsmedelsverkets prestationer understiger självkostnadsvärdet. Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten ska storleken på den avgift som staten uppbär för en offentligrättslig prestation motsvara beloppet av statens totalkostnader för prestationen (självkostnadsvärde). 

Justitiekanslern anser i det ovan nämnda avgörandet att det är viktigt att jord- och skogsbruksministeriet vidtar åtgärder för att ändra förordningen om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer så att den överensstämmer med lagen om grunderna för avgifter till staten. Detta bör göras så snart som möjligt, men senast i samband med att den nya förordningen träder i kraft vid ingången av 2024.

Ministeriet har börjat vidta åtgärder på basis av justitiekanslerns avgörande. För vissa prestationer föreslås prishöjningar som görs under en period av två år. När det gäller sådana prestationer för primärproducenter för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet föreslås det att priserna höjs stegvis under fyra år, det vill säga under två perioder enligt ifrågavarande förordning. Syftet med de stegvisa höjningarna av avgifterna är att under fyra år (två perioder) kunna täcka underskottet.
Genom förordningen utfärdas också bestämmelser om sådana offentligrättsliga prestationer för vilka Livsmedelsverket bestämmer om storleken på avgiften, till exempel i fråga om köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av godkända livsmedelslokaler i anslutning till dessa eller i fråga om laboratorieundersökningar av djursjukdomar. Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter eller avgifter som bygger på tidsanvändningen är de prestationer som räknas upp i bilagan till förordningen. 

De största intäkterna från Livsmedelsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer kommer från köttbesiktningen, registreringen av nötkreatur samt övervakningen av ekologisk produktion och främmande ämnen. Dessutom får Livsmedelsverket intäkter från företagsekonomisk verksamhet. 

De prishöjningar som föreslås i förordningsutkastet beräknas öka intäkterna med cirka 1,4 miljoner euro 2024 och cirka 0,3 miljoner euro 2025. De intäkter som fås från avgiftsbelagd verksamhet täcker 27 procent av Livsmedelsverkets utgifter, det vill säga nästan en tredjedel. Under den tid förordningen är i kraft görs vid behov sådana höjningar av priserna på prestationerna som beror på att den allmänna prisnivån stiger.

Mer information:
Päivi Nerg, statssekreterare, tfn 0408429810, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi 
Specialsakkunnig Petriina Wäre, tfn  0295 162 115, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi 
 

Mat och jordbruk Ministeriön tiedonanto tai ilmoitus