Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag om fortsatt och utvidgat stöd för bybutiker

Jord- och skogsbruksministeriet
7.4.2021 12.02 | Publicerad på svenska 7.4.2021 kl. 16.04
Pressmeddelande

Utbetalningen av stödet för bybutiker som stöd av engångsnatur föreslås fortsätta, och antalet butiker som har rätt att få stöd föreslås utvidgas. Stöden kan förlängas till 2021–2023. Stöd beviljas sammanlagt för högst 2 miljoner euro, och högst 20 000 euro per sökande. Jord- och skogsbruksministeriet sände förslaget till förordning på remiss på onsdagen.

”Stödet för bybutiker är en mycket viktig enskild åtgärd för att stödja landsbygdens livskraft. Närtjänsterna är viktiga för alla invånare, särskilt under undantagsförhållanden. Bybutikerna har också en betydande inverkan på den lokala livskraften, eftersom deras sortiment ofta innehåller produkter från närområdet och närproducerad mat. Även miljön tackar när resorna till städerna för att handla mat och bränsle minskar. Bybutikerna stöder också den multilokala livsstilen och producerar tjänster som är viktiga även för företagen”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Det första stödet för bybutiker i Finland bereddes under ledning av minister Leppä och utlystes 13.9–31.10.2019. Inom den angivna tidsfristen ansökte över 200 företagare stöd för bybutiker, och cirka 40 procent av dem beviljades stöd. Det fattades sammanlagt 86 positiva beslut. Av det tillgängliga anslaget betalades 11 132 euro till varje stödmottagare. De sökande som beviljades förhöjt stöd för bilbutikstjänster fick 14 805 euro.

Under den förra ansökningsomgången fick 122 sökande avslag på sin ansökan. I över hundra av dessa fall berodde det på att butiken inte fanns i en sådan glesbygd som avses i förordningen. Den största kritiken under försöksprojektet handlade de facto om att stödets tillämpningsområde var begränsat till endast glest bebyggda landsbygdsområden. Nu föreslås stödområdet utvidgas till att omfatta alla landsbygdsområden.

Med landsbygdsområde avses ett sådant område som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden. Områdena har definierats utgående från den klassificering av stads- och landsbygdsområden som baserar sig på geografisk information och som upprätthålls av Finlands miljöcentral.

Remissbehandlingen pågår till den 17 maj. Avsikten är att inleda en ny ansökningsomgång före hösten.

Remissdokument

Ytterligare information: 
Auli Sihvola specialsakkunnig, tfn +358 295 162 442
Sara Vänttinen, regeringssekreterare, tfn +358 295 162 065