Hoppa till innehåll
Media

Förslag till ändring av skogsskadelagen överlämnas till riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 13.39
Pressmeddelande
Stockstapel

Den 30 september 2021 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador. Syftet med ändringarna är att minska riskerna för skogsskador. Den uppdaterade lagen ska enligt planen träda i kraft vid ingången av 2022.

Klimatuppvärmningen prövar skogarna bland annat genom ökade risker för insekt- och svampskador, och hanteringen av dessa risker är en väsentlig del av Finlands beredskap för klimatförändringar. Förebyggande av skogsskador är också en förutsättning för att kolsänkor och kollager ska upprätthållas och stärkas. De viktigaste lagändringarna handlar om att effektivare bekämpa skador av granbarkborre och rotticka samt att utvidga skyldigheten att utöva egenkontroll till nya grupper.

– Tillsvidare har Finland besparats allvarliga skador av granbarkborren, men klimatuppvärmningen ökar risken för omfattande skador också hos oss. De ändringar som föreslås i lagen utgör en ansvarsfull helhet som hjälper skogsbranschen att förbereda sig på de utmaningar som klimatförändringarna medför, konstaterar minister Jari Leppä.

Tidsfristen för att transportera bort färskt virke föreslås tidigareläggas i mellersta Finland

Enligt skogsskadelagen ska barrträdsvirke som avverkats mellan ingången av september och utgången av maj transporteras bort från skogar och vägrenar senast en viss dag, så att skadeinsekter som växer under barken inte hinner sprida sig i skogen. När det gäller tidpunkten för att transportera bort virket indelas Finland, utgående från förekomsten av skadeinsekter och temperatursumman, i tre områden från söder till norr (A, B och C). Närmare bestämmelser om de bekämpningsåtgärder som ska tillämpas i områdena utfärdas genom förordning av statsrådet.

I B-området, det vill säga mellersta Finland, finns det enligt olika undersökningar ett klart behov av att tidigarelägga borttransporten av obarkat granvirke. Det föreslås därför att delar av B-området ska överföras till A-området, där tidsfristen för borttransport av granvirke är redan den 15 juli i stället för den 24 juli.

Små travar av tallvirke, på mindre än 50 kubikmeter fast mått, föreslås å andra sidan bli helt befriade från skyldigheten att transportera bort virket. Befrielsegränsen höjs således från nuvarande 20 till 50 kubikmeter fast mått. Travar på mindre än 50 kubikmeter utgör enligt den senaste forskningen inte något betydande hot mot den närliggande skogen.

Skyldigheten att bekämpa rotticka utvidgas

Det föreslås att skyldigheten att bekämpa rotticka genom stubbehandling utvidgas till att omfatta även annan avverkning än beståndsvårdande avverkning och slutavverkning. Skyldigheten ska i fortsättningen också omfatta barrträdsavverkning som inte räknas som skogsvård, till exempel röjning för elledningar, järnvägar och vägområden. Det föreslås att skyldigheten till stubbehandling ska omfatta även talldominerad skog i torvmarker i södra Finland, som inte tidigare har omfattats av skyldigheten.

Rotticka behöver fortsättningsvis inte bekämpas under de särskilda omständigheter som nämns i lagen, till exempel vid husbehovsavverkning. Skyldigheten gäller inte heller skogar som används för forskning, eller avverkning som är av särskild betydelse för bevarandet av skogens mångfald.

Andra föreslagna ändringar

Innehållet i avtal om rotförsäljning varierar i fråga om tidpunkten för överföringen av ägandet, och skogsägare som idkar virkeshandel mer sällan känner inte nödvändigtvis till de skyldigheter i skogsskadelagen som gäller säljaren. Den tidpunkt då ägandet överförs i rotförsäljning ska i fortsättningen fastställas i skogsskadelagen med tanke på tillämpningen av 3 och 4 § i lagen.

I propositionen föreslås dessutom att aktörer som bedriver yrkesmässig virkesförmedling ska omfattas av egenkontrollen och att Forststyrelsens ställning ska förtydligas i fråga om egenkontrollen. Till lagen fogas också en skyldighet att utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll.

Lagen om bekämpning av skogsskador är stiftad för att begränsa den risk för insekt- och svampskador som bland annat virkeslager och stormskador kan förorsaka växande trädbestånd. Lagen begränsar mellanlagringen av färskt barrvirke sommartid i och i närheten av skogen. Den senaste informationen för beredningsarbetet kommer från en vidare utredning av Naturresursinstitutet från i våras om behoven av att ändra skogsskadelagen.

Ytterligare information:

  • Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 162, fornamn.efternamn@gov.fi

  • Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 153, fornamn.efternamn@gov.fi

Hallituksen esitys Jari Leppä Natur och klimat Skogar