Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till reform av skogslagen klart

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.8.2012 7.31
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp är färdig med förslaget till skogslagsreformen. Förslaget, som är resultat av ett långt arbete, ökar skogsägarnas valfrihet och ansvar när det gäller förvaltning av sin egendom. En av anledningarna till reformens genomförande är att skogsägarnas mål, skogssektorns omvärld och samhället har förändrats.

− Reformen uppmuntrar olika typer av skogsägare att sköta sina skogar allt aktivare. Så ökas också innovativiteten och skogsbrukets lönsamhet. Effekterna för skogsnaturens biologiska mångfald är också positiva, säger jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen som tog emot förslaget.

Arbetsgruppen föreslår stora ändringar i skogslagen som siktar till att beakta skogsägarnas mer diversifierade mål bättre än i dag, förbättra skogsbrukets lönsamhet och göra lagstiftningen klarare och myndighetsverksamheten effektivare. Gruppen föreslår till exempel att

• den detaljerade regleringen kring behandling av skog minskas
• gränserna för grovhet och ålder slopas vid förnyelseavverkningar
• bland de särskilt viktiga livsmiljöerna tas in flera nya våtmarksmiljöer och definitionen av de gamla specificeras
• de särbehov som små hyggen och metoderna för odling av skog i olika åldrar kräver tas i beaktande i skogslagen

När man tillåter mångsidiga skogsbehandlingsmetoder, går det att bättre än i dag se på skogsvården till exempel ur viltvårds- eller mångfaldsperspektivet. Vidare ska de nya särskilt viktiga livsmiljöerna komplettera objekten i den gällande skogslagen, vilket innebär att den helhet som skogslagen, naturvårdslagen och de frivilliga metoderna bildar, tryggar den biologiska mångfalden bättre än tidigare.

I fortsättningen ska skogslagen innehålla klara minimikrav på skogsvårdsåtgärder och virkesdrivning när det gäller hållbarhet och samhällets mål. Däremot ska skogsägaren, som ska arbeta enligt sina egna mål, svara för att minimikraven för en bättre förvaltning av skogsegendomen uppnås.

Syftet med skogslagen är att uppnå en balans mellan ekonomianvändningen av skog och de begränsningar som tryggar bevarandet av naturens biologiska mångfald. Målet är av särskild vikt när man tänker på nationalekonomin eftersom skogar är en viktig förnybar naturresurs för oss. I arbetet med att försöka nå balansen ska man fästa vikt vid den privatekonomiska och nationalekonomiska synvinkeln.

Det har anförts tre avvikande meningar om arbetsgruppens förslag (WWF, miljöministeriet och Finlands naturskyddsförbund).

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Juha Ojala, tfn 050 413 55 15
överinspektör Matti Mäkelä, tfn 040 775 95 58

Jari Koskinen