Hyppää sisältöön
Media

Esitys metsälain uudistamisesta valmistui

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.8.2012 7.31
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän esitys metsälain uudistamisesta on valmistunut. Esitys on pitkän valmistelutyön tulos ja toteutuessaan se lisää metsänomistajien valinnanvapautta ja vastuuta oman omaisuutensa hoidossa. Uudistus on tarpeen metsänomistajien tavoitteissa, metsäsektorin toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten takia.

− Uudistuksen myötä motivoidaan erityyppisiä metsänomistajia hoitamaan metsiään entistä aktiivisemmin. Näin lisätään innovatiivisuutta ja metsätalouden kannattavuutta. Myös vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuuteen ovat positiiviset, sanoo esityksen vastaanottanut maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Metsälain uudistamista valmistellut työryhmä esittää metsälakiin merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Niillä tavoitellaan metsänomistajien monipuolistuneiden tavoitteiden nykyistä parempaa huomioimista, metsätalouden kannattavuuden parantamista, säännösten selkeyttämistä ja viranomaistoiminnan tehostamista. Työryhmä esittää esimerkiksi seuraavia keskeisiä muutoksia:

• metsien käsittelyyn liittyvää yksityiskohtaista sääntelyä vähennetään
• uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteet poistetaan
• metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin lisätään useita uusia suoelinympäristöjä ja vanhojen määrittelyä tarkennetaan
• pienaukkohakkuiden ja eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen menetelmien vaatimat erityistarpeet otetaan huomioon metsälaissa

Monipuolisten metsänkäsittelymenetelmien salliminen mahdollistaisi sen, että metsien hoidossa otetaan nykyistä paremmin huomioon esimerkiksi riistanhoidon tai luonnon monimuotoisuuden näkökulmat. Lisäksi uudet erityisen tärkeät elinympäristöt täydentäisivät nykyisen metsälain kohteita, jolloin metsälain, luonnonsuojelulain ja vapaaehtoisten menetelmien muodostama kokonaisuus turvaisi nykyistä paremmin luonnon monimuotoisuuden säilymisen.

Metsälaki muodostaisi jatkossa yhteiskunnan tavoitteiden ja kestävyyden näkökulmasta selkeät vähimmäisvaatimukset metsien hoitotoimenpiteille ja puunkorjuun toteutukselle. Paremman metsäomaisuudenhoidon vähimmäisvaatimusten toteuttamisesta vastaisi puolestaan metsänomistaja, joka toimisi omien tavoitteidensa mukaisesti.

Metsälain tarkoituksena on säätää tasapaino metsien talouskäytön ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen turvaavien rajoitteiden välille. Tavoite on kansantalouden kannalta erityisen tärkeä, koska metsät ovat Suomelle merkittävä uusiutuva luonnonvara. Tasapainoa säätäessä tulee ottaa huomioon yksityistaloudellinen ja kansantaloudellinen näkökulma.

Työryhmän esitykseen liittyy kolme eriävää mielipidettä (WWF, ympäristöministeriö ja Suomen luonnonsuojeluliitto).

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Juha Ojala, puh. 050 413 55 15
ylitarkastaja Matti Mäkelä, puh. 040 775 95 58

Jari Koskinen