Hoppa till innehåll
Media

Forststyrelsens bokslut för år 2023 godkändes av statsrådet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 13.47
Pressmeddelande
Suon ylimenosilta keväisessä Kurjenrahkan kansallispuistossa, taustalla metsää

Statsrådet godkände Forststyrelsens bokslut för räkenskapsåret 2023 vid sitt sammanträde den 18 april 2024 och beslöt att Forststyrelsen ska intäktsföra 110 miljoner till statskassan 2024. Forststyrelsen uppnådde sina ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för 2023.

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som styrs av ministeriet. Forststyrelsen har till uppgift att på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda de statliga jord- och vattenegendomar som den besitter. Forststyrelsen ska verka enligt företagsekonomiska principer samt enligt de mål för Forststyrelsens tjänster och övriga mål för verksamheten som riksdagen har ställt upp för den.

Resultatet av hela Forststyrelsens affärsverksamhet för räkenskapsperioden 2023 blev 142,4 miljoner euro och resultatet av affärsverkets egen affärsverksamhet 113,4 miljoner euro. Omsättningen från skogsbruket uppgick till 393 miljoner, och från statens skogar avverkades 6,3 miljoner kubikmeter virke. Enligt naturresursplanerna är det största hållbara avverkningsuttaget i statens skogar 6,8 miljoner kubikmeter.

Arealen för Forststyrelsens ekonomiskogar är sammanlagt cirka 3,5 miljoner hektar. På 617 000 hektar av denna sammanlagda areal utfördes inga avverkningar eller endast begränsade avverkningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna, som finns till för att skydda användningen av naturen för rekreation, renhushållningen och samekulturen. Den kalkylerade satsningen på dessa var 100,3 miljoner euro 2023.

De ekonomiska och verksamhetsmässiga målen uppnåddes väl

Programmet för aktiv naturvård och Helmi-programmet genomfördes i Forststyrelsens mångbruksskogar. Satsningarna på dessa uppgick till sammanlagt 23,5 miljoner euro i fjol . Särskilt satsningarna på kontinuitetsskogsbruk och Forststyrelsens klimatprogram ökade.

Forststyrelsens skogar utgör betydande kolsänkor och kolförråd, vilka blir allt starkare. Forststyrelsen spelar också en viktig roll i utvecklingen av förnybar energi i Finland i fråga om både land- och havsbaserad vindkraft. I november 2023 fattade statsrådet ett principbeslut som gör det möjligt att auktionera ut fem områden för havsbaserad vindkraft i syfte att hitta projektpartner. Konkurrensutsättningen för de två första områdena, Närpes och Pyhäjoki samt Brahestad, har inletts.

Det totala antalet besök i Forststyrelsens nationalparker och på andra platser som är öppna för allmänheten förblev på hög nivå och uppgick till totalt 8,7 miljoner. Också kundtillfredsställelsen var god, med vitsordet 4,5 på en skala från 1 till 5. Statens fiskevårdsavgifter samlades in av närmare 287 000 kunder och jakttillstånd för statens skogar såldes i över 84 000 exemplar.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet, som styr Forststyrelsen, har båda lämnat sin respons på bokslutet till Forststyrelsen. Båda ministerierna konstaterar i sin respons att Forststyrelsen klarade sig bra under 2023, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Bokslutet för år 2023 och förbättrandet av resultaten ger inte anledning till några sådana särskilda fortsatta åtgärder som inte redan ingår i styrningen av Forststyrelsen eller i målen för genomförandet av verkets ägarpolitiska riktlinjer.


Mer information:

Tapio Luoma-aho
jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare
förnamn.efternamn@gov.fi
0295162 340

Erno Järvinen
forstråd, chef för skogs- och bioekonomienheten
jord- och skogsbruksministeriet
förnamn.efternamn@gov.fi
0295 162 150

Leena Arpiainen
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
förnamn.efternamn@gov.fi
0295162238 

Administration Förvaltningsområde Natur och klimat Skogar Valtioneuvoston päätös