Hoppa till innehåll
Media

Forststyrelsens områdesekologiska planering under bedömning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2023 9.03
Pressmeddelande
Ilmakuva metsästä
Kuva: Erkki Oksanen

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utvärderar Forststyrelsens områdesekologiska planering under år 2023. Utvärderingen, som utförs på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, omfattar resultaten och effekterna av den områdesekologiska planeringen samt metodernas funktion och utvecklingsbehoven. Dessutom bedöms behoven och möjligheterna att effektivisera skyddet av statens skogar.

Med områdesekologisk planering avses mångbruksplanering av stora skogsområden, där skyddet av den biologiska mångfalden på lång sikt har samordnats med skogsbruk och andra former av skogsanvändning. Den ekologiska aspekten har sedan 1995 spelat en viktig roll i Forststyrelsens planering av hållbar markanvändning på statens markområden. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden på lång sikt och att trygga förutsättningarna för mångbruk och naturnäringar. 

”Utvärderingen ger oss information om hur väl målen för planeringen har uppnåtts. Det är viktigt att biodiversitetsmålen för statens skogar harmoniseras med förutsättningarna för mångbruk och naturnäringar så bra som möjligt även framöver, säger Ville Schildt, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet. 

”Vår viktigaste uppgift är att bedöma de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna av Forststyrelsens områdesekologiska planering och granska dem i förhållande till målen för planeringen”, säger specialforskare Leena Kärkkäinen vid Naturresursinstitutet.

Fokus på biologisk mångfald i skogen

Utöver resultaten och konsekvenserna av planeringen fokuserar utvärderingen på brukbarheten av metoderna för uppdatering av det områdesekologiska nätverket och på eventuella utvecklingsbehov för planeringsmetoden. Dessutom utreds behoven och möjligheterna att stärka skyddet av statens skogar.

”Genom den områdesekologiska planeringen har det varit möjligt att i statens skogar främja biologisk mångfald på regional nivå med ett bredare metodurval än i enskilda skogar. Det internationella trycket på att öka biodiversiteten i ekonomiskogarna och utveckla nätverket av skyddsområden måste beaktas vid planeringen av användningen av statens skogar”, säger gruppchef Kimmo Syrjänen vid Finlands miljöcentral.

Det områdesekologiska nätverket på statens marker består av naturskyddsområden och värdefulla natur- och specialobjekt i mångbruksskogarna samt av ekologiska korridorer som går mellan dessa områden och så kallade spridningsöar, via vilka växt- och djurarter kan sprida sig mellan områdena. I dessa områden är skogsbruket begränsat eller i vissa fall står områdena utanför skogsbruksverksamheten.

Senaste utvärdering av den områdesekologiska planeringen 'r från 2000–2001. Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral inledde den pågående utvärderingen, som utförs på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, i januari och den är tänkt att vara klar i slutet av december. 

Forststyrelsens områdesekologiska planering

Mer information lämnas av 

  • Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2190, ville.schildt@gov.fi
  • Leena Kärkkäinen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 324 848, leena.karkkainen@luke.fi
  • Kimmo Syrjänen, projektchef, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 666, kimmo.syrjanen@syke.fi