Hoppa till innehåll
Media

Förvaltningen av stöd till företag på landsbygden förenklas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2010 11.41
Pressmeddelande -

Förvaltningen avseende finansiering av företag och projekt på landsbygden förenklas. Statsrådet godkände idag ändringarna till förordningen om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden. Förordningen gäller de företagsstöd som är förenliga med landsbygdens utvecklingsprogram i Fastlands-Finland för perioden 2007-2013 och som delvis finansieras av EU. Dessa stöd beviljas till mikroföretag på landsbygden och till små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen i hela landet. Förordningen träder i kraft den 28.4.

Det har ansetts vara ansträngande att förvalta finansieringen av företag och projekt på landsbygden. Genom finansiering försöker man skapa nya arbetstillfällen på landsbygden och göra företagsverksamheten på landsbygden mångsidigare. För att uppnå dessa mål vill man minska på den administrativa bördan.

Ändringen av förordningen grundar sig delvis på de utvecklingsförslag som framlades av en arbetsgrupp som tillsattes av minister Anttila och som hade till uppgift att utreda möjligheterna att minska den administrativa bördan. Dessa utvecklingsförslag gällde förordningen om företagsstöd. Anvisningar, blanketter och andra förslag gällande verkställandet utarbetas vid Landsbygdsverket.

Hädanefter beviljas investeringsstöden till företag på landsbygden i regel som ett sådant stöd som är förenligt med kommissionens förordning. Som en följd av detta slopas de maximibelopp i euro som tidigare fastställts för investeringsstöd.

I och med denna förändring börjar Jord- och skogsbruksministeriet samt Arbets- och näringsministeriet tillämpa gemensam praxis gällande systemen för företagsstöd. Det finns fortfarande skillnader mellan stödsystemen, men dessa skillnader beror på att EU-lagstiftningen skiljer sig åt inom de berörda områdena. De företagsstöd som utbetalas i enlighet med landsbygdens utvecklingsprogram grundar sig på bestämmelserna om EU:s landsbygdsfond och de stöd som delfinansieras av Arbets- och näringsministeriet grundar sig på bestämmelserna om EU:s strukturfonder.

Ur den berörda förordningen har man strukit de punkter som gäller sådant företagsstöd som utbetalas i enlighet med det nationella programmet för omstrukturering av sockerbranschen, eftersom de medel som öronmärkts för genomförandet av programmet ifråga redan har använts. Efter att förordningen ändras är det inte längre möjligt att ansöka om sådana företagsstöd som utbetalas med dessa medel.

I och med denna förändring förtydligas förordningen eftersom man upptäckt att sådana förtydliganden behövs vid genomförandet och dessutom utförs några tekniska ändringar. Dessutom kan man börja utnyttja det ökade utvecklingsstödet för företag. Detta stöd används bl.a. för att utveckla mjölkbranschen i syfte att svara mot utmaningarna inom den berörda branschen.

Ytterligare information kan erhållas av följande personer på Jord- och skogsbruksministeriet:
Regeringssekreterare Mika Saari, tel. 09 160 52242, 040 180 6544
Konsultative tjänstemannen Sirpa Karjalainen, tel. 09 160 52901, 040 524 6112