Hoppa till innehåll
Media

Förvaltningsplan för sädgåspopulationen på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2024 12.59
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har färdigställt Finlands förvaltningsplan för sädgåspopulationen med beaktande av målen i den internationella förvaltningsplanen. I planen presenteras målen och åtgärderna för förvaltning av sädgåspopulationen. Förvaltningsplanen är på remiss från den 3 juli till den 14 augusti 2024.

I Finland förekommer två underarter av sädgås. Största delen av Finlands sädgåspopulation är taigasädgäss (Anser fabalis fabalis). Artens huvudsakliga häckningsmiljö består av ödemarksmyrar och vattendrag i aapamyrar och vattendelningsområden och av skogar som omger dessa. Tundrasädgåsen (Anser fabalis rossicus) är närmast en genomflyttare som häckar i stora mängder i den ryska tundran, och i viss mån också i övre Lappland.

Fågelatlaskartläggningar och inventeringar som gjorts i övervintringsområden visar att populationen av taigasädgäss har minskat betydligt sedan 1990-talet. Orsakerna till detta är okända, men möjligen kan det bero på förändringar i livsmiljöerna, jaktdödlighet eller överdriven jakt på moderfåglar och ett ökat antal konkurrerande arter och rovdjur som jagar sädgäss.

Det huvudsakliga målet är att sädgåspopulationen ska återhämta sig och förbli en uppskattad viltresurs

Det huvudsakliga syftet med förvaltningsplanen är att vårda och skydda populationen av taigasädgäss och dess livsmiljöer så att populationen återhämtar sig och förblir en livskraftig och uppskattad viltresurs som jagas i enlighet med principerna för hållbart nyttjande. De viktigaste åtgärderna gäller reglering och utveckling av jakten utifrån den internationella förvaltningsplanen för taigasädgås, uppföljning och undersökning av den häckande populationen och reproduktionen, vård av häckningsmiljöer och rastplatser som fåglarna använder under flyttning, internationellt samarbete och spridning av information om hållbar, ansvarsfull och etisk jakt.

I åtgärderna beaktas ekonomiska och sociala krav, regionala särdrag och målen för den internationella förvaltningen av sädgåspopulationen. Avsikten är att följa genomförandet och effekterna av förvaltningsplanen och att uppdatera planen vid behov.

Finlands viltcentral har uppdaterat utkastet till förvaltningsplan för sädgåspopulationen i samarbete med Åbo universitet. Jord- och skogsbruksministeriet styrde uppdateringen. Åbo universitet bidrog till uppdateringen med biologisk bakgrundsinformation och forskningsdata.

Begäran om utlåtande och material som gäller den finns på ministeriets webbplats
Finlands förvaltningsplan för sädgåspopulationen (på finska)

Kontaktpersoner vid jord- och skogsbruksministeriet
Ida Anomaa, sakkunnig, tfn 02951 2364, ida.anomaa(a)gov.fi (anträffbar t.o.m. 3.7.2024 och 1–14.8.2024)
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 02951 2338, janne.pitkanen(a)gov.fi (anträffbar t.o.m. 5.7.2024 och 5–14.8.2024)
Henna Väyrynen, sakkunnig, tfn 02951 2014, henna.vayrynen(a)gov.fi (anträffbar t.o.m. 19.7.2024)
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 2051, vesa.ruusila(at)gov.fi (anträffbar t.o.m. 13.7.2024 och 29.7–2.8.2024)