Hoppa till innehåll
Media

Förvaltningsplanen för skogsrenstammen har publicerats – den ursprungliga arten ska skyddas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2023 12.16
Pressmeddelande
Skogsvildren och kalven i Lauhanvuori vanbekantgård i juni 2022.
Foto: Milla Niemi / Forststyrelsen

De viktigaste målen för förvaltningsplanen för skogsrenstammen är att bevara och stärka skogsrenstammen och att förena delstammarna i Suomenselkä och Kajanaland. Den uppdaterade förvaltningsplanen har publicerats på fredag den 29 september 2023.

Genom åtgärderna i förvaltningsplanen för skogsrenstammen vill man säkerställa att de livsmiljöer som är viktiga för skogsren räcker till och håller hög kvalitet. Även flerartsförvaltning är mer framträdande i förvaltningsplanen än tidigare. I förvaltningsplanen lyfts det fram aktuella hot mot och utmaningar för skogsrenstammens livskraft. Som de största utmaningarna har man identifierat förändringarna i markanvändningen till följd av vindkraftsutbyggnad samt ökningen av rovdjursbestånden och utvidgningen av deras utbredningsområde. Också skogsrenens spridning norr om Ule älv nära renskötselområdet kommer att kräva snabba åtgärder för att skydda skogsrenens arvsmassa.

– Skogsren är en värdefull ursprunglig art, och alla finländare förhåller sig positivt till den. Arten har dock någon gång i tiden börjat avta, så i förvaltningsplanen betonas särskilt skyddsbehoven. Forskning, skötselåtgärder och kommunikation har en viktig roll när det gäller att öka förståelsen och mängden lämpliga livsmiljöer, berättar Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd.

Förvaltningsplanen har utarbetats av Finlands viltcentral som en del av projektet MetsäpeuraLIFE 2020–2022. Förvaltningsplanen är en uppdatering av den första planen som publicerades 2007. Utkastet till plan var på remiss i maj–juni 2023 och godkändes fredagen den 29 september 2023 av jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Förvaltningsplanen består av separata avsnitt för åtgärderna och för bakgrunden till dessa. I förvaltningsplanen har man beaktat de senaste forskningsrönen, skogsrenstammens senaste utveckling och de stamförvaltningsåtgärder som genomförts hittills. Förvaltningsplanen för skogsrenstammen har publicerats i elektronisk form i statsrådets publikationsserie.

Förvaltningsplan för skogsrenstammen (på finska)

Mer information: 

Ida Anomaa, sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2364, fornamn.efternamn@gov.fi