Hoppa till innehåll
Media

Främja användningen av energivirke

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2004 10.49
Pressmeddelande -

Statsrådet lägger fram en ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som syftar till att främja användningen av energivirke. I förslaget höjs antalet objekt som omfattas av det statliga stödet, både när det gäller tillvaratagande och flisning av energivirke. Lagen skulle gälla fram till slutet av år 2005.

Förslaget går ut på att man skulle kunna bevilja stöd för insamling och skogstransport av virke som överlåts för energibruk från plantskogar, klenare och grövre gallringsskogar, områden som skall förnyas i skogar med låg avkastning samt skogsvägs- och dikeslinjer. Dessutom skulle stödet omfatta energivirke som samlas in i samband med vård av kulturlandskap på landskapsområden eller landskapsområden med nationellt värde, som finns uppräknade i statsrådets principbeslut.

Stöd skulle beviljas för flisning av sådant energivirke, för vars tillvaratagande man har beviljat statligt stöd. Dessutom skulle man kunna bevilja stöd för flisning av energivirke som fås från ungskog som vårdas med statlig finansiering. Statligt stöd för tillvaratagande eller flisning av energivirke skulle dock inte beviljas för energivirke som tillvaratagits på torra moar eller kargare områden, eller på torvområden med motsvarande näringshalt.

Eftersom det finns regionala skillnader i kostnaderna för tillvaratagandet, föreslår man att stödets belopp fastställs zonvis. Stödet för tillvaratagande av energivirke skulle vara fem euro per kubikmeter fastmått för den första stödzonen, sex euro för den andra stödzonen och sju euro för den tredje stödzonen. Om tillvaratagandet av energivirke skulle öka i snabb takt och lönsamheten för denna verksamhet förbättras, vore det motiverat att sänka stödet i Södra Finland.

Det skulle finnas två miljoner euro för utvidgningen av stödet för tillvaratagande och flisning av energivirke år 2005. Enligt gällande lag uppgår stödet för tillvaratagande och flisning av energivirke i år till ca fyra miljoner euro. Lagändringen skulle möjliggöra en höjning av mängden energivirke som tillvaratas med hjälp av statlig finansiering med ungefär 35 procent jämfört med innevarande års nivå.

Ytterligare information

Överinspektör Marja Hilska-Aaltonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 52415

Biträdande avdelningschef Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53351