Hoppa till innehåll
Media

Fungerande vattenförsörjning även i speciella situationer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2005 8.00
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som har utarbetat rekommendationer till åtgärder i speciella situationer föreslår att beredskapsplaneringen för vattenförsörjningen effektiveras och att vattentjänstverkens tillgång till reservvatten säkras. Vattentjänstverkens säkerhet skall bedömas genom en ny säkerhetsklassificering. Arbetsgruppen har också kommit med ett förslag om en handbok om beredskapen inför exceptionella situationer som är avsedd för myndigheter och vattentjänstverk. Arbetsgruppen överlämnade i dag sin rapport till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja.

Den exceptionella torkan åren 2002-2003 och översvämningarna efter störtregnen år 2004 samt de elavbrott som stormar orsakade avslöjade hur sårbart vattenförsörjningssystemet är. Samtidigt togs också behovet av beredskap upp. Årligen uppdagas det också föroreningar av grundvatten och epidemier som sprids med vatten. När omvärlden förändras och teknologin utvecklas vidare dyker det upp nya hot, t.ex. datasystemens sårbarhet, miljörisker och systematisk skadegörelse och vandalisering. Det är också en stor utmaning att ta tillvara det kunnande som de stora åldersklasserna har inom vattenförsörjningen innan de går i pension.

Arbetsgruppen föreslår att vattentjänstverken åläggs skyldighet att utarbeta en beredskapsplan. I dag är det enbart de vattentjänstverk som hör till den tekniska sektorn i kommunerna som har skyldigheter som gäller beredskap. En beredskapsplan skulle omfatta utöver föreberedelserna för undantagsförhållanden även de störningar som sker under normal tid. En beredskapsplan kunde vara en del av de stora vattentjänstverkens verksamhetssystem.

Vattentjänstverken skall se till att de har tillgång till vatten även då den viktigaste vattentäkten inte kan användas t.ex. på grund av förorening eller en långvarig torka. Detta kan ske med hjälp av vattentjänstverkens egna reservvattentäkter eller regionalt samarbete. Även det statsstöd som är avsett för vattenförsörjningens investeringar kommer att allt mer riktas till att förbättra beredskapen inför speciella situationer. Den nya säkerhetsklassificeringen skall utnyttjas då man riktar stödet och följer upp konsekvenserna. Det stöd som staten reserverar för samfundens vattenförsörjning bör vara minst lika stort som i dag.

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att myndigheterna ger mer information och råd om hur beredskapsfrågor tas till hänsyn i all utveckling av vattenförsörjningen. Den handbok om beredskapen inför exceptionella situationer inom vattenförsörjningen som arbetsgruppen utarbetat främjar också detta mål. Handboken handlar om de olika risker som kan drabba vattenförsörjningen, hur dessa risker bekämpas och hanteras samt hur konsekvenserna minskas. År 2005 kommer det också ut en annan handbok som hänför sig till arbetsgruppens arbete och som syftar till att förbättra beredskapen för vattenförsörjningen på landsbygden. Med hjälp av handboken försöker man gemedborgare mer information om riskfyllda verksamheter när det gäller grundvattnet samt om förberedelserna inför speciella situationer då det gäller det egna vattenförsörjningssystemet.

Arbetsgruppen har kommit med sammanlagt 15 förslag som handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörerna, att planera beredskapen inför speciella situationer, att ordna övningar, att förebygga epidemier som sprids med vatten, att förbättra vattentjänstverkens driftsäkerhet samt om att hantera risker som hänför sig till dagvatten och översvämningar i tätorter. Ytterligare tas det i förslagen upp frågor som rör kommunikation och informationsutbyte och vattentjänsternas funktionsduglighet i speciella situationer.


Närmare information lämnas av:
vattenförvaltningsrådet Jaakko Sierla, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 49 eller 040 751 84 17