Hoppa till innehåll
Media

Fyra skogsbruksprojekt får sammanlagt 4,4 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2023 11.08 | Publicerad på svenska 17.2.2023 kl. 14.57
Pressmeddelande
Kuvassa talvista kuusimetsää

Fyra utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och biologisk mångfald har beviljats finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt.

I slutet av förra året (8.9–11.10.2022) ordnade jord- och skogsbruksministeriet en öppen utlysning av finansiering för utvecklings- och utbildningsprojekt inom skogsbrukssektorn. I utlysningen söktes projekt som stöder skogsbrukets anpassning till klimatförändringarna och hanteringen av risker som anknyter till klimatförändringarna samt sådana skogsvårds- och skogsbehandlingsmetoder som tryggar den biologiska mångfalden.

Utlysningen är ett led i de investeringar som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt och med vars hjälp man strävar efter en snabbare omställning till mer precist riktade och mångsidigare avverknings- och odlingsmetoder inom skogsbruket. Med hjälp av investeringarna främjas ett skogsbruk som tar större hänsyn till marken, naturvärdena och vattenskyddet.

I projekten utvecklas skogsvårdsmetoder och datainsamling

I de projekt som beviljats finansiering utvecklas och implementeras metoder för skogsvård med hög precision. Metodutvecklingen fokuserar på naturvård, skogsvård, avverkning samt hantering av risker för skogsskador. Dessutom utvecklas teknik med positioneringssystem och mobil laserskanning för att främja skogsdrivning som är hållbarare för klimatet och tar större hänsyn till den biologiska mångfalden. 

Genom utveckling av fjärranalysmetoderna blir också tolkningen av beståndsdata mer exakt och främjas möjligheter som hör samman med förmågan att särskilja skogars struktur. Vid sidan av detta tas det fram ett digitalt utbildningsmaterialpaket för skogsvård med hög precision som i huvudsak riktas till skogsägare men som också kan användas av yrkesmänniskor och studerande inom skogsbranschen.

"De projekt som finansieras inom programmet för hållbar tillväxt är en betydande satsning på att utveckla metoder för precisionsskogsbruk och samordna klimat- och mångfaldsaspekterna. Projektens utvecklings- och utbildningsverksamhet förbättrar skogsbrukets förnyelse- och anpassningsförmåga i en föränderlig omvärld. De valda projekten bidrar också på ett utmärkt sätt till genomförandet av Finlands nationella skogsstrategi, som antogs i december", säger forstrådet Erno Järvinen, som är chef för skogs- och bioenergienheten vid jord- och skogsbruksministeriet.

Finansieringen kompletterar Finlands program för hållbar tillväxt

I programmet för hållbar tillväxt ingår ett anslag på sammanlagt 8,5 miljoner euro som ska anvisas till skogsbrukets klimatresiliensåtgärder 2022–2025. I den ansökningsomgång som avslutades i oktober 2022 kom det in sammanlagt 17 ansökningar, varav fyra beviljades finansiering. Projekten inleds i mars–april 2023 och pågår till september 2025.

Inom ramen för samma helhet ordnades i slutet av 2021 en ansökningsomgång där sammanlagt fem projekt beviljades finansiering. Genom de två ansökningsomgångarna har alltså sammanlagt nio projekt beviljats finansiering. Några kompletterande ansökningsomgångar planeras inte.

Projekt som nu beviljades finansiering    

Kestävän täsmämetsätalouden todentaminen ja menetelmät (Verifiering av och metoder för hållbart precisionsskogsbruk)
•    Genomförare: Finlands skogscentral, Metsäteho Oy, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
•    Kontaktperson: Miia Saarimaa/Finlands skogscentral
•    Projektbeskrivning (på finska)

Kohti ilmastokestävämpää ja monimuotoisempaa puunkorjuuta sensoriteknologian ja tarkan paikkatiedon avulla (Sensorteknik och exakt geografisk information för skogsdrivning som är mer hållbar för klimatet och mångfalden)
•    Genomförare: Geodatacentralen vid Lantmäteriverket, Östra Finlands universitet, Naturresursinstitutet, Ponsse Oyj
•    Kontaktperson: Harri Kaartinen/Geodatacentralen FGI
•    Projektbeskrivning (på finska)

Kansallinen kaukokartoitus ja metsien digitaalinen kaksonen (Nationell fjärranalys och skogens digitala tvilling)
•    Genomförare: Finlands skogscentral, Metsähallitus Metsätalous Oy, Lantmäteriverket
•    Kontaktperson: Juho Heikkilä/Finlands skogscentral
•    Projektbeskrivning (på finska)

Monitavoitteiseksi täsmämetsätalouden osaajaksi – etänä (Distansutbildning av experter på precisionsskogsbruk med många mål)
•    Genomförare: Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, Åbo universitet, Peimarin koulutuskuntayhtymä
•    Kontaktperson: Minna Rautalin/Finlands skogscentral
•    Projektbeskrivning (på finska)

Ytterligare information
Erno Järvinen, forstråd, +358 295 162 150, erno.jarvinen@gov.fi
Joel Järvinen, specialsakkunnig, +358 295 162 133, joel.jarvinen@gov.fi
Aleksi Nurmi, sakkunnig, +358 295 162 136, aleksi.nurmi@gov.fi 
 

E. Ilmastokestävä metsätalous Skogar