Hoppa till innehåll
Media

Grisproducenters möjlighet till statlig ersättning för kostnader orsakade av salmonellasmitta fortsätter 2024

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2023 13.22
Pressmeddelande

Kostnader orsakade av salmonellasmitta kommer att ersättas fram till utgången av 2024. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser görs en ändring som stöder Finlands program för salmonellaövervakning och därmed den höga nivån på livsmedelssäkerheten.

Genom ändringen förlängs grisproducenternas möjlighet att få ersättning av staten för svin som avlivats på grund av salmonellasmitta fram till utgången av 2024.

Även 2024 kan Livsmedelsverket på ansökan av en producent fatta beslut om avlivning av svin enligt prövning. Beslut om avlivning får fattas när det i fråga om en svinanläggning har fattats ett beslut för att hindra spridning av salmonellasmitta och det beslutet försvårar svinhållningen, och avlivning av djuren är nödvändig för att utrota smittan. En förutsättning för att ett beslut om avlivning ska kunna fattas är att djurägaren har förbundit sig att vidta rengörings- och desinfektionsåtgärder i anläggningen.

Djurägaren svarar för avlivningen av svinen, men vid avlivningen ska regionförvaltningsverkets handlingsplan följas. Ägaren får ansöka om partiell ersättning för de avlivade svinen hos Livsmedelsverket. Ersättningens belopp är högst tre fjärdedelar av det marknadsvärde för djuret eller den standardersättning som återstår när djurets återstående bruksvärde har dragits av.

Den finländska livsmedelskedjan har effektivt förhindrat salmonella, och förekomsten av salmonella är låg i vårt land. Finlands program för salmonellaövervakning har godkänts av Europeiska kommissionen och Finland har beviljats särskilda salmonellagarantier. 

Syftet med ändringen av förordningen är att trygga övervakningsprogrammets kontinuitet. 
Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah tackar aktörerna inom grisproduktionen för det arbete som gjorts för att bekämpa salmonella.

- "Vi kan tryggt äta inhemskt kött och man får inte heller importera något annat än salmonellafritt kött. Målet är att under 2024 inrätta en statlig fond för djursjukdomar inom svinsektorn eller att hitta en annan finansieringsmodell för att kunna trygga fortsättningen av programmet för salmonellaövervakning", konstaterar Essayah.

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter arbeta för en mer permanent lösning på hanteringen av salmonellarisken hos svin. År 2021 utredde Naturresursinstitutet på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet olika alternativ för riskhantering och en arbetsgrupp vid ministeriet har berett en lösning för hantering av salmonellarisken hos svin.

I och med jord- och skogsbruksministeriet förordning 1074/2023 ändras ikraftträdandebestämmelsen i jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 33 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (111/2022).

Ytterligare information:

Eveliina Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 345, jord- och skogsbruksministeriet