Hoppa till innehåll
Media

Linjedragning i bekämpningen av skadliga främmande arter genom principbeslut

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2012 7.40
Pressmeddelande -

Regeringen har i dag godkänt ett principbeslut om en nationell strategi för främmande arter avseende bekämpning av skadliga främmande arter. Den bärande idén i strategin är att förebygga de skador och risker som skadliga främmande arter orsakar Finlands natur, ett hållbart utnyttjande av naturresurser, näringarna samt samhällets och människornas välfärd. Målet är att de främmande arter som redan förekommer i Finland och de olägenheter som de orsakar identifieras och att spridningen av nya skadliga främmande arter i landet förebyggs samt att bekämpningsåtgärderna implementeras på ett heltäckande sätt.

Främmande arter är organismarter som sprids till nya platser med människan, såsom trädgårdsväxter, viltdjur, vattenorganismer eller skadegörare, och de kan även ha spridits med människan till nya områden av misstag, såsom de organismer som spridits till Östersjön med ballastvatten eller fästa vid fartygsskrov. I den nya livsmiljön kan dessa främmande arter orsaka olika slags olägenheter. Till exempel kan de förändra miljön, göra det svårare för de ursprungliga arterna att överleva, sprida sjukdomar eller orsaka skador på bland annat odlingsväxter eller skogsbruket.

Man har uppskattat att det finns 157 skadliga främmande arter i Finland. Särskilt skadliga främmande arter är jätteflokor, vresros, kräftpest, spansk skogssnigel och mink samt farliga växtskadegörare, såsom coloradobaggen som angriper potatis. Andra skadliga främmande arter är havstulpan som fäster sig vid fartygsskrov, bäckröding som tränger undan den ursprungliga forellen och till exempel blomsterlupin som tränger undan de allt sällsyntare ängsväxterna som hittat nya växtplatser vid vägrenarna.

Det som är viktigt i bekämpningen av skadliga främmande arter och de hot de medför är att utveckla lagstiftningen om främmande arter. Med hjälp av en uppdaterad lagstiftning kan man vid behov vidta snabba bekämpningsåtgärder då en ny främmande art som misstänks vara skadlig sprids till landet. Genom att komplettera lagstiftningen kan man även bättre begränsa eller förhindra att skadliga främmande arter som redan etablerat sig i landet sprids vidare.

Genom information och utbildning ökar man kunskapen om riskerna i anslutning till skadliga främmande arter, till exempel nya trädgårdsväxter köpta på webben. Genom kommunikation kan man också sprida information om hur man bekämpar skadliga främmande arter, till exempel hur man begränsar att spansk skogssnigel sprids vidare från trädgården. En viktig åtgärd är att grunda en portal för främmande arter. Portalen behövs eftersom effektiv uppföljning och bekämpning av skadliga främmande arter kräver aktuell information om dem som samlas på ett ställe och som är tillgänglig för alla.

Bekämpningen av de olägenheter som skadliga främmande arter orsakar förutsätter också samordning mellan olika myndigheter och grundandet av ett lämpligt organ för detta ändamål. Organet borde i synnerhet ansvara för uppföljningen av åtgärderna i anslutning till främmande arter och deras framskridande.

Statsrådets principbeslut om en nationell strategi för främmande arter bereddes utifrån jord- och skogsbruksministeriets strategiförslag som blev klart i mars 2011. Strategiförslaget bereddes av en arbetsgrupp som bestod av flera intressenter samt sammanlagt 100 experter på området. Ansvaret för strategin och verkställandet av åtgärderna i anslutning till den innehas av flera myndigheter och förvaltningsområden samt andra aktörer. Strategin implementeras i samarbete med olika intressenter. Åtgärderna samordnas av jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:
miljööverinspektör Johanna Niemivuo-Lahti, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 358 5523