Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår: Definitionen av aktiva jordbrukare lättas upp, dragväxter godkänns som ekologisk areal inom ramen för förgröningsstödet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2018 15.44
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition med ett lagförslag enligt vilket den definition av aktiva jordbrukare som gäller flera jordbruksstödsystem ändras så att den så kallade förbudslistan inte längre ska tillämpas från och med 2019. Efter ändringen kommer det inte längre att kontrolleras att jordbrukare som söker EU:s direkta stöd eller programbaserade ersättningar till jordbrukare driver sådana verksamheter som finns på förbudslistan.

Verksamheter på förbudslistan är till exempel drivande av ett fastighetsbolag eller ett vattenbolag eller drivande av permanenta sport- eller rekreationsanläggningar. Ändringen blev möjlig genom de ändringar av förordningar som avser EU:s gemensamma jordbrukspolitik som man beslutade om i samband med reformen av EU:s budgetförordning för knappt ett år sedan.

EU:s direkta stöd är grund- och förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidrag för åkergrödor och EU:s djurbidrag. Programbaserade ersättningar till jordbrukare är kompensationsbidrag, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande, miljöersättning och ersättning för icke-produktiva investeringar.

På grund av en ändrad EU-förordning ska en ny trädestyp, nämligen mark i träda med dragväxter, godkännas som areal med ekologiskt fokus inom förgröningsstödet från och med 2019. Målet med den ekologiska arealen är att naturens mångfald ska bevaras och förbättras. Odling av dragväxter stöder för sin del målet att förbättra livsbetingelserna för pollinerare och andra insekter. Dragväxterna kan till exempel vara klöver, sötväppling och honungsört. Avsikten är att det senare genom förordning av statsrådet ska utfärdas bestämmelser om godtagbara dragväxter.

Kravet på areal med ekologiskt fokus gäller gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och som har mer än 15 hektar åkerareal. Kravet gäller inte för gårdar med ekologisk produktion och inte heller gårdar med en stor andel gräsmark. Viktkoefficienten för mark i träda med dragväxter är 1,5. Det innebär att 1 hektar mark i träda med dragväxter räknas som 1,5 hektar inom ramen för kravet på att anmäla minst fem procent av åkermarken som areal med ekologisk fokus. För den övriga marken i träda inom den ekologiska arealen är viktkoefficienten 1.

Det föreslås att det till lagen om verkställighet av jordbruksstöd fogas en möjlighet att vid tillsynen använda ny teknik, såsom satellitbilder, obemannade luftfarkoster, dvs. drönare eller fotografier med geografisk information, för att påvisa rätten till stöd. Då man de kommande åren i allt högre grad börjar investera i och införa ny teknik minskar detta också bördan som tillsynen förorsakar jordbrukaren. I framtiden kommer den nya tekniken också att möjliggöra att jordbrukarna i allt större utsträckning får påminnelser som förebygger fel och förhandsifyllda uppgifter då skiften anmäls.

Riksdagen väntas fatta beslut om lagändringen i slutet av detta år.

Ytterligare upplysningar:

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162356

Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162207

Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 162138