Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää: aktiiviviljelijän määritelmään kevennys, mesikasvit mukaan viherryttämistuen ekologiseen alaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2018 15.44
Tiedote

Hallitus on antanut esityksen lakimuutoksesta, jonka mukaan useita viljelijätukijärjestelmiä koskevan aktiiviviljelijäkäsitteen niin sanottua kieltolistaa ei enää sovellettaisi vuodesta 2019 alkaen. Muutoksen myötä EU:n suoria tukia tai ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia hakevalta viljelijältä ei enää tarkastettaisi kieltolistalla olevien toimintojen hallinnointia.

Kieltolistan toimintoja ovat esimerkiksi kiinteistöyhtiön tai vesiyhtiön hallinnointi tai pysyvien urheilukenttien tai vapaa-ajan alueiden hallinnointi. Muutos mahdollistui vajaa vuosi sitten annetun EU:n varainhoitoasetuksen uudistuksen yhteydessä päätettyjen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan asetusmuutosten myötä.

EU:n suo­ria tu­kia ovat pe­rus- ja vi­her­ryt­tä­mis­tu­ki, nuo­ren vil­je­li­jän EU-tuki, pel­to­kas­vi­palk­kio ja EU:n eläin­palk­ki­ot. Oh­jel­ma­pe­rus­tei­sia viljelijäkorvauksia ovat luon­non­hait­ta­kor­vaus, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vaus, eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus, ym­pä­ris­tö­kor­vaus sekä ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien kor­vaus.

EU-asetuksen muutoksesta johtuen viherryttämistuen ekologiseksi alaksi hyväksyttäisiin uutena kesantotyyppinä mesikasvikesannot vuodesta 2019 alkaen. Ekologisen alan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen. Mesikasvien viljely tukisi osaltaan tavoitetta lisäämällä pölyttäjien ja muiden hyönteisten elinmahdollisuuksia. Mesikasveja voisivat olla esimerkiksi apilat, mesikät ja aitohunajakukka. Hyväksyttävistä mesikasveista säädettäisiin myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.

Ekologisen alan velvoite on voimassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa maatiloilla, joilla on yli 15 hehtaaria peltoalaa. Luonnonmukaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla velvoitetta ei ole, eikä myöskään nurmivaltaisilla tiloilla. Mesikasvikesannon painokerroin on 1,5. Tämä tarkoittaa, että 1 hehtaari mesikasvikesantoa laskettaisiin ekologisen alan viiden prosentin velvoitteeseen 1,5 hehtaarina. Muulla ekologisen alan kesannolla painokerroin on 1.

Maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin esitetään lisättäväksi mahdollisuus käyttää valvonnassa tukikelpoisuuden osoittamiseksi uusia tekniikoita, kuten satelliittikuvia, miehittämätöntä ilma-alusta eli droonia tai paikkatiedon sisältäviä valokuvia. Tämä vähentäisi myös viljelijälle valvonnasta aiheutuvaa taakkaa. Uudet tekniikat mahdollistaisivat tulevaisuudessa nykyistä paremmin myös viljelijöitä auttavat muistutukset virheiden ennaltaehkäisemiseksi ja esitäyttötiedot lohkojen ilmoittamisessa.

Eduskunnan odotetaan päättävän lakimuutoksesta tämän vuoden lopussa.

MMM:n tiedote 1.6.2018 (satelliittiteknologiaan perustuva valvonta mahdolliseksi)

Lisätietoja: 

Neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162356

Neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 162207

Erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 162138