Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår ny lag om system för identifiering av djur

Jord- och skogsbruksministeriet 8.10.2009 10.37
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag regeringens proposition med förslag till lag om ett system för identifiering av djur. Propositionen innehåller de viktigaste bestämmelserna om systemet för identifiering och registrering av djur samt om förvaltning och övervakning av systemet.

Lagen sammanställer dagens splittrade bestämmelser som baserar sig på olika lagar. Lagen ger en ram för att införa systemen enligt gemenskapslagstiftningen, göra grunden och innehållet i registren enhetliga samt att närmare fastställa vilka uppgifter man registrerar om djurhållningsplatserna, djuren och aktörerna ansvariga för djuren. Ett ytterligare mål är att främja elektronisk kommunikation och nyttjande av registeruppgifterna i arbetet med att utveckla näringsverksamheten och konkurrenskraften utan att riskera integritetsskyddet eller IT-säkerheten.

Avsikten är att lagen träder i kraft så fort som möjligt.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 09-160 53337, 050 367 1040