Hoppa till innehåll
Media

Regeringen godkände riktlinjerna för direkta EU-jordbruksstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2014 9.48
Pressmeddelande -

Regeringen godkände i dag riktlinjerna för direkta EU-jordbruksstöd som ska meddelas till kommissionen. De stöd som EU helfinansierar 2015-2020 är grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och produktionskopplade stöd. Direktstöden är en viktig del av jordbruksstöden i Finland som också omfattar landsbygdsutvecklingsprogrammets EU-delfinansierade kompensationsbidrag och miljöersättning, stöd för ekologisk produktion och ersättningar för djurens välbefinnande samt nationella stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen.

Reformen av Europeiska unionens jordbrukspolitik ger medlemsländerna allt fler möjligheter till flexibilitet och rätt att ta beslut nationellt när det gäller system för direktstöd. Möjligheterna rör verkställighet och användning av stöden nationellt och regionalt.

Riktlinjerna har tagits fram tillsammans med de olika förvaltningsområdena och producentorganisationerna (MTK och SLC) samt övriga intressentgrupper. Europeiska kommissionen kommer att få ett meddelande om hur Finland tillämpar direkta stöd åren 2015 – 2020. Riktlinjerna för produktionskopplade stöd förutsätter kommissionens godkännande.

Ändringar och nya stöd nästa år

Stödsystemet ändras något nästa år. Systemet med samlat gårdsstöd, som slutar att gälla, ersätts av ett nytt system med grundstöd. Nya stöd är förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare som alla medlemsländer måste börja tillämpa. Av de frivilliga stödsystemen som reformen medför tillämpas endast systemet med produktionskopplat stöd. Avsikten med stödet är att hålla kvar den nuvarande produktionsnivån. Stödet ska avsättas för nötboskapsskötsel, får- och getskötsel samt för odling av olje- och proteingrödor, stärkelsepotatis, sockerbeta och frilandsgrönsaker. En stor del av det nationella stödet till Södra Finland, dvs. 141-stödet, betalas i fortsättningen i form av produktionskopplat EU-stöd.

År 2015 får Finland av EU ca 523 miljoner euro för direkta stöd. De nya stödformerna som följer av reformen av systemet med direkta stöd, övervakningen av stöden samt ändringarna i de gällande stödsystemen ökar administrativt arbete och kostnader. De nationella direkta stöden har valts så att de bidrar till ett lönsamt jordbruk i Finland utan att orimligt öka de administrativa kostnaderna.

En ny stödform som bidrar till hållbar livsmedelsproduktion är förgröningsstöd. Stödåtgärderna stödjer god jordbrukshävd som gynnar klimatet och miljön och diversifierar grödor, bevarar permanenta gräsmarker och ökar gårdarnas ekologiska arealer. Förgröningsstödets ekologiska arealer är trädesmark, landskapsdrag enligt tvärvillkoren,
arealer för energivirke med kort omloppstid och arealer för kvävebindande växter. Till kommissionen meddelas att kravet på ekologisk areal tillämpas i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland eftersom de övriga landskapen har befriats från kravet på grund av arealen skogsklädd mark.

Målet är att av de nationella stödens maximibelopp används så mycket som EU-förordningen tillåter för stödet för unga jordbrukare.

Ett nytt obligatoriskt krav som börjar gälla är att endast aktiva jordbrukare beviljas stöd. Finland inför kravet på den miniminivå som EU-förordningen tillåter eftersom de frivilliga ytterligare begränsningar som ingår i förordningen inte är ändamålsenliga att tillämpa just nu i Finlands förhållanden. Kravet är inte problematiskt för gårdar med vanlig jordbruksverksamhet och det ska inte tillämpas på gårdar som får högst 2 000 i direktstöd per år.

Regionindelningen ändras så att i stället för tre stödregioner bildar man två (AB och C).

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Arja-Leena Kirvesniemi, tfn 029 516 2191
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 029 516 2356
konsultativa tjänstemannen Pia Lehmusvuori, tfn 029 516 2207
förnamn.efternamn@mmm.fi

Jari Koskinen