Hoppa till innehåll
Media

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2018

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2018 13.34
Pressmeddelande

Regeringen tog i dag den 18 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2018. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Anslaget i statsbudgeten för nationella stöd uppgår sammanlagt till ca 325 miljoner euro år 2018. Anslaget är en knapp procent mindre än i fjol. Av den totala stödsumman upptar nordligt stöd ungefär 91 procent och nationellt stöd till Södra Finland ca sju procent. Övriga nationella stöd upptar lite under två procent av stödsumman, av vilken största delen används för stödet för sockerbeta.

De nationella jordbruksstöden kompletterar EU:s gemensamma stödsystem. EU:s jordbrukspolitik har stränga gränser för användningen av de nationella jordbruksanslagen. Stöden får inte snedvrida konkurrensen på EU:s gemensamma marknad. Finlands nationella stödformer som EU-kommissionen har godkänt bygger på våra nordliga produktionsförhållanden och höga produktionskostnader som följer av dem.

Jordbruksstöden har väldigt stor betydelse för gårdarnas lönsamhet och därigenom för bevarandet av den inhemska matproduktionen. Utan stöd skulle primärproduktionen ske i en mycket mindre skala och vara kraftigt koncentrerad eftersom produktionskostnaderna inte går att täcka enbart med marknadsinkomsten.

Stödbeloppen delas på samma sätt som tidigare 

Anslaget för nordligt stöd sjunker med ca en procent jämfört med år 2017 och anslaget för nationellt stöd till södra Finland minskar med ca åtta procent i enlighet med EU-kommissionens fastställda stödprogram. I stöd för sockerbeta betalas i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare.

Över hälften av det nordliga stödet, dvs. ca 160 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Det totala stödbeloppet för mjölk har legat på denna nivå redan i flera års tid. Stödet per liter har preciserats årligen enligt utvecklingen av den producerade kvantiteten. Genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2019 ser man till att anslaget används fullt ut. 

Nationellt stöd till Södra Finland betalas för svin- och fjäderfäskötseln samt trädgårdsodlingen enligt Europeiska kommissionens beslut. Stödbeloppen sjunker årligen enligt stödprogrammet. Det från produktionen frikopplade djurspecifika stödet till svin- och fjäderfäskötseln minskar med ca nio procent jämfört med 2017. När det handlar om stödet till växthusproduktion och lagringsstödet inom trädgårdsodling sjunker stödnivåerna i genomsnitt med fyra procent i Södra Finland.

Inga ändringar i nordliga stöd för nötkreatur och nordliga arealbaserade stöd 

Stöden för dikor, dikokvigor, tjurar och stutar samt för slaktkvigor och -tjurar hålls kvar på samma nivå som år 2017. Även stöden för tackor och getter ligger på samma nivå som år 2017.

När det gäller från produktionen frikopplat nordligt stöd för svin- och fjäderfäskötseln är stödnivån ca två procent lägre för de mindre referenskvantiteterna, dvs. under 200 djurenheter. Stödnivån för referenskvantiteter som överskrider taket sjunker mest och stödnivån är densamma som i Södra Finland. Svin- och fjäderfäuppfödarnas referenskvantiteter som räknats i form av djurenheter fastställdes gårdsspecifikt när det från produktionen frikopplade stödet infördes i hela landet år 2009. Då beslutades det att i området för nordligt stöd ska stödet fastställas enligt gårdsstorleken.

Nordligt stöd betalas 2018 för samma grödor som 2017. Stödnivåerna för nordligt arealbaserat stöd, allmänt arealbaserat stöd och nordligt stöd per hektar till unga jordbrukare ändras inte år 2018. Kravet på bärgning av skörd som igen tas in i systemet med nordligt stöd gäller endast det nordliga arealbaserade stödet för frilandsgrönsaker. Enhetsstöden inom det nordliga stödet för växthusproduktion sjunker fyra procent jämfört med år 2017 på grund av ändrade odlingsarealer och balansen mellan stödområdena.

Ytterligare information:
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2474
Pekka Pihamaa, jordbruksekonom, tfn 0295 16 2289
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347 

fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Administration Landsbygd Mat och jordbruk Stöd