Hoppa till innehåll
Media

Utkast till lagar som ska underlätta förbränning av hästgödsel sänds på remiss

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2018 10.38
Pressmeddelande

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkast till lagändringar som ska underlätta förbränning av gödsel från produktionsdjur i energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt.

Genom de föreslagna lagändringarna förverkligas regeringsprogrammets mål om att tillåta hästgödsel inom energiproduktionen. Det uppstår ca 500 000–700 000 ton hästgödsel per år. Efter ändringarna i lagstiftningen bedöms omkring 100 000 ton hästgödsel varje år kunna gå till förbränning.

Begäran om utlåtande gäller de ändringar som enligt planerna ska göras i miljöskyddslagen och i lagen om animaliska biprodukter. Syftet med dem är att verkställa den EU-förordningsändring som Finland aktivt har drivit på. De båda författningarna måste ändras bl.a. för att en del av de allra minsta energiproducerande enheter som omfattas av ändringen av EU-förordningen endast hör till tillämpningsområdet för lagen om animaliska biprodukter. 

Det föreslås att det med stöd av ändringen av EU-förordningen ska tas in en bestämmelse i miljöskyddslagen som anger att det inte behövs tillstånd för avfallsförbränning vid förbränning av gödsel i energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt, utan att det är fråga om energiproduktion. I miljöskyddslagen ska också anges vissa undantag som ändringen av EU-förordningen möjliggör och som innebär ytterligare lättnader när det gäller gödselförbränning. Undantagen gäller bl.a. kraven på förbränningstemperatur och fastställandet av utsläppsgränsvärden. 

Dessutom ska uppgifterna och befogenheterna för de djurhälso- och miljömyndigheter som övervakar gödselförbränningen samordnas. Lagen om animaliska biprodukter, som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, ska ändras så att ett sådant godkännande som avses i lagen inte ska krävas för vissa anläggningar som redan omfattas av registrerings- eller tillståndsförfarandet enligt miljöskyddslagen. Ändringen leder till att mängden överlappande arbete minskar hos miljövårdsmyndigheterna och hos den kommunalveterinär som svarar för godkännandet enligt lagen om animaliska biprodukter.

Remissmaterial (utlåtande.fi)

I samband med regeringens HELMET-projekt för lyckad återvinning av hästgödsel utreddes regeringspropositionens konsekvenser för företagen, och denna rapport har använts i bedömningen av propositionens konsekvenser. I rapporten behandlas potentialen och lönsamheten vid förbränning av hästgödsel samt vilket intresse och vilken beredskap energiproducerande anläggningar, stallföretagare och tillverkare av anläggningar som tillhandahåller förbränningsteknik har när det gäller gödselförbränning. Den finskspråkiga rapporten kan laddas ner här:

HELMET- hevosenlanta menestystarinoiksi. Hevosenlannanpolton lainsäädännön muutoksen vaikutusarviointi (pdf, Envitecpolis) 

Mer information:

Ändringarna i miljöskyddslagen:
Sami Rinne, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 361, fornamn.efternamn@ym.fi
Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 072, fornamn.efternamn@ym.fi

Ändringarna i lagen om animaliska biprodukter: 
Kirsti Huovinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 182, fornamn.efternamn@mmm.fi
Pirjo Tomperi, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 234, fornamn.efternamn@mmm.fi