Hoppa till innehåll
Media

Förbrännandet av hästgödsel underlättas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2017 16.26 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 5.25
Pressmeddelande

Enligt en ändrad EU-förordning ska det bli tillåtet att förbränna gödsel från produktionsdjur utan tillstånd för avfallsförbränning. Finland har arbetat aktivt för att få lättnader i EU-lagstiftningen, i synnerhet i bestämmelserna om förbränning av hästgödsel. Att återvinna hästgödsel och använda den för energiändamål är också ett av målen i regeringsprogrammet. Hittills har man kunnat förbränna hästgödsel bara i avfallsförbränningsanläggningar.

Den ändrade EU-förordningen om förbränning av gödsel från produktionsdjur godkändes i EU den 17 januari. Enligt ändringen som gjorts på Finlands initiativ får hästgödsel i fortsättningen förbrännas i vanliga förbränningsanläggningar. Gödselförbränningsanläggningar kan i fortsättningen godkännas enligt kraven i lagstiftningen om biprodukter och de behöver inte längre uppfylla kraven i lagstiftningen om avfallsförbränning. Detta lättar betydligt på skyldigheterna som gäller förbränning och slopar bl.a. kravet på dyra kontinuerliga mätare för utsläpp. Trots att miljöskyddskraven för gödselförbränning blir mildare, kommer miljöskyddsnivån att vara god också i fortsättningen.

– Ändringen är resultat av ett långsiktigt arbete och en god nyhet trots att aktörerna inte ännu heller kommer lätt undan. De relativt hårda kraven på tillsyn samt utsläppsgränserna beskriver bra hur sträng dagens utsläppspolitik är på internationell nivå. Vi måste också komma ihåg att vi i fortsättningen också kommer att använda gödsel i första hand som gödslings- och jordförbättringsmedel, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Enligt Naturresursinstitutet sprider ungefär 70 procent av stallarna gödseln ut på åkrar. Andra möjligheter att återvinna hästgödsel utreds också i projektet Återvinning av hästgödsel, vilket hör till ett av regeringens spetsprojekt om kretsloppsekonomi.

Beslutet ger utsläppsgränsmarginal

EU-lagstiftningen om biprodukter innehåller bestämmelser om t.ex. förbränningsprocesser, utsläppsgränser och utsläppsmätningar. Temperaturen i en förbränningsprocess ska höjas till 850oC i två sekunder.  Nuvarande förbränningsanläggningar kan dock få en övergångstid på sex år när det gäller kraven på temperatur och tid.  Anläggningarna ska förses med en extra brännare som säkrar en tillräckligt hög temperatur i alla lägen. Temperaturmätningarna ska också sparas automatiskt. För utsläppen från en förbränningsprocess har fastställts gränser: koldioxid 50 mg/m3, kväveoxider 200 mg NO2/m3 och partiklar 10 mg/m3. Utsläppsmätningarna ska göras åtminstone en gång per år. Utsläppen av partiklar från små anläggningar med en bränsleeffekt under 5 megawatt får dock vara högst 50 mg/m3. Utsläppsgränser kan nu efter ändringen tillämpas på enheter som samtidigt förbränner gödsel och andra bränslen enligt vissa nationella beräkningsregler. Ändringarna gäller förbränning av gödsel från fjäderfä med vissa begränsningar. 

På gödselförbränning tillämpas förutom lagstiftningen om biprodukter också den nationella miljöskyddslagstiftningen. För de flesta anläggningar gäller också statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt. Biprodukt- och miljöskyddslagstiftningen som rör gödselförbränning är för tillfället överlappande och det finns flera behöriga myndigheter. Därför ska jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet utreda förfaranden och nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att procedurerna för att godkänna gödselförbränning ska bli så klara och smidiga som möjligt. Den ändrade EU-förordningen börjar gälla våren 2017. Arbetet för att anpassa de inhemska förordningarna i den nya EU-förordningen börjar omedelbart.

Ytterligare upplysningar:

Kirsti Huovinen, veterinäröverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 182, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Sami Rinne, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 361, sami.rinne(at)ym.fi

Jyrki Peisa, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836, jyrki.peisa(at)ym.fi

Information om projektet Återvinnin av hästgödsel

Bioekonomi Bioenergi EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat Produktionsdjur