Hyppää sisältöön
Media

Hevosenlannan poltto helpottuu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2017 16.26
Tiedote

EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöön, ja tavoite hevosenlannan hyödyntämisestä energianlähteenä on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Tähän asti lainsäädäntö ei ole sallinut hevosenlannan polttoa jätteenpolttolaitoksia lukuun ottamatta missään EU-maassa.

Tuotantoeläinten lannanpolttoa koskeva Euroopan unionin asetusmuutos hyväksyttiin EU:ssa 17.1.. Suomen aloitteesta tehdyn muutoksen myötä hevosenlannan poltto tulee mahdolliseksi tavanomaisissa polttolaitoksissa. Asetusmuutoksen jälkeen lantaa polttavat laitokset voidaan hyväksyä sivutuotelainsäädännön vaatimusten mukaisesti, eikä laitosten tarvitse täyttää jätteenpolttolainsäädännön vaatimuksia. Tämä keventää merkittävästi polttoa koskevia velvoitteita ja poistaa muun muassa vaatimuksen kalliista, jatkuvatoimisilla laitteilla tehtävistä päästömittauksista. Vaikka lannan polton ympäristömääräykset kevenevät, säilyy ympäristönsuojelun taso edelleen hyvänä.

– Asetukseen saatu muutos on pitkällisen työn tulos ja hyvä uutinen, vaikkei päästä toimijoita edelleenkään helpolla. Nyt annetut suhteellisen vaativat valvontaa koskevat vaatimukset ja päästörajoitukset kuvaavat hyvin sitä, kuinka tiukkaa tämän päivän kansainvälinen päästöpolitiikka on. Täytyy myös muistaa, että Suomessa lanta pyritään jatkossakin ensisijaisesti hyödyntämään lannoitteena ja maanparannusaineena, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Luonnonvarakeskuksen mukaan talleista noin 70 prosenttia levittää lannan peltoon. Hevosenlannan muita hyötykäyttömahdollisuuksia selvitetään myös maa- ja metsätalousministeriön rahoittamalla Hevosenlanta hyötykäyttöön -hankkeella osana hallituksen kiertotalouden kärkihanketta.

Päätös antaa kansallista sääntelyvaraa päästörajoihin

EU:n sivutuotelainsäädäntö asettaa lannan poltolle määräyksiä esimerkiksi polttoprosessista, päästöraja-arvoista ja päästömittauksista. Polttoprosessin lämpötila on nostettava 2 sekunniksi 850oC:een. Olemassa olevat laitokset voivat kuitenkin saada näiden lämpötila- ja viipymäaikavaatimusten noudattamiseen kuuden vuoden siirtymäajan.

Polttolaitos on varustettava lisäpolttimella, jolla varmistetaan riittävä polttolämpötila kaikissa tilanteissa. Lämpötilamittaukset on myös tallennettava automaattisesti.  Polttoprosessin päästöille on säädetty raja-arvot rikkidioksidille (50 mg/m3), typen oksideille (200 mg NO2/m3) ja hiukkasille (10 mg/m3), ja päästömittaukset on tehtävä vähintään vuosittain. Pienissä, polttoaineteholtaan alle 5 megawatin laitoksissa hiukkaspäästöt voisivat olla kuitenkin enintään 50 mg/m3.  Lantaa ja muita polttoaineita samanaikaisesti polttaville monipolttoaineyksiköille päästöraja-arvoja voidaan nyt tehdyn muutoksen myötä soveltaa kansallisesti tiettyjen laskentasääntöjen mukaisesti. Muutokset koskevat siipikarjanlannan polttoa tietyin rajoituksin.

Lannanpolttoa säätelee sivutuotelainsäädännön lisäksi kansallinen ympäristönsuojelulainsäädäntö ja useimpia laitoksia koskee valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Lannanpolttoa koskeva sivutuote- ja ympäristölainsäädäntö on tällä hetkellä osin päällekkäistä ja toimivaltaisia viranomaisia on useita.

Tämän vuoksi maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö selvittävät yhdessä menettelyjä sekä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, joilla lannanpolton hyväksymismenettelyt saadaan mahdollisimman selkeiksi ja sujuviksi. Nyt hyväksytty EU-asetuksen muutos astuu voimaan kevään 2017 aikana. Kotimaiseen lainsäädäntöön tarvittaviin muutostöihin ryhdytään välittömästi.

Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Kirsti Huovinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 182, kirsti.huovinen(at)mmm.fi
erityisasiantuntija Sami Rinne, ympäristöministeriö, 0295 250 361, sami.rinne(at)ym.fi
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, p. 050 364 0836, jyrki.peisa(at)ym.fi

Tietoa Hevosenlanta hyötykäyttöön -hankkeesta: http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hevosenlannan-hyotykayttohanke-kaynnistyy

Bioenergia Biotalous EU ja kansainväliset asiat Kimmo Tiilikainen Luonto ja ilmasto Maaseutu Ruoka ja maatalous Tuotantoeläimet