Hoppa till innehåll
Media

Reglerna för ersättning av skador som orsakats av hjortdjur och stora rovdjur förnyas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2008 11.33
Pressmeddelande -

Regeringen har idag godkänt propositionen om en ny lag gällande rovdjursskador. Propositionen innehåller stadganden om grunderna för ersättning för rovdjursskador och om de förfaranden som skall iakttas vid beviljande av ersättning. Även återbäring av ersättningar beviljade på felaktiga grunder skall hädanefter regleras i lag istället för genom statsrådets förordning.

Föreskrifterna om ersättning av rovdjursskador skall ändras så att självrisken på 250 euro som avdras från ersättningen försvinner. Skador som rovdjur förorsakat på odlingar, djur, lösöre, renar och skog skall ersättas till fullt belopp ifall den sammanlagda skadan som sökanden förorsakats under ett kalenderår uppgår till över 250 euro. Älgskadorna har minskat under senare år medan skador förorsakade av vitsvanshjort har ökat.

Ersättningsgrunderna för renskador skall ändras så att en vuxen ren eller en renkalv ämnad för avel som dödats av ett stort rovdjur inte längre ersätts med ett belopp som motsvarar två gånger det gängse värdet utan istället en och en halv gång. Vid renskador föreslås att renägaren ersätts med högst ett belopp som motsvarar det gängse värdet. Ifall ägaren är okänd betalas ersättningen till renbeteslaget. Skador orsakade av stora rovdjur har ökat under de senaste åren. I propositionen föreslås ytterligare att trafikskador vållade av hjortdjur och stora rovdjur inte längre skall ersättas eftersom det är möjligt att försäkra sig mot skadorna.

Närmare bestämmelser skall utfärdas genom statsrådets förordning. Frågor av teknisk natur skall regleras genom jord- och skogsbruksministeriets eller Landsbygdsverkets föreskrifter. Jaktlagens stadgande om ersättning av skador förorsakade av rovdjur föreslås ersättas med en hänvisning till den föreslagna nya lagen. Avsikten är att den nya lagen gällande rovdjursskador skall träda i kraft 1.1.2009.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Avdelningschef Pertti Lähteenoja, tfn 040 717 1698