Hyppää sisältöön
Media

Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaussäännökset uudisteta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2008 11.33
Tiedote -

Hallitus on tänään hyväksynyt esityksen uudeksi riistavahinkolaiksi. Lakiesitys sisältää säädökset riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvausten maksamisen perusteista ja niiden myöntämisessä noudatettavasta menettelystä. Myös perusteettomasti maksettujen korvausten takaisin perimisestä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijasta lailla.

Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevat säännökset muuttuisivat niin, että korvauksesta vähennettävästä 250 euron omavastuusta luovuttaisiin. Riistaeläinten aiheuttamat viljelys-, eläin-, irtaimisto-, poro- ja metsävahingot korvattaisiin ilman euromääräistä rajoitusta, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 250 euroa. Viime vuosina hirvivahinkojen määrä on vähentynyt kun taas valkohäntäpeurojen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet.

Porovahinkojen korvaamisen perusteita muutettaisiin niin, että suurpedon tappamaa aikuista poroa tai siitosvasaa ei enää korvattaisi käyvältä arvoltaan kaksinkertaisena vaan puolitoistakertaisena. Porovahingosta maksettava korvaus ehdotetaan maksettavaksi enintään käypään arvoon asti poronomistajalle. Jos omistajaa ei tiedetä, korvaus maksetaan paliskunnalle. Suurpetojen aiheuttamat vahingot ovat olleet viime vuosina kasvussa. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia liikennevahinkoja ei enää korvattaisi, koska niiden varalle voi hankkia vakuutuksen.

Lakia tarkemmat säännökset annettaisiin valtioneuvoston asetuksella. Teknisluonteisista
seikoista säädettäisiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tai Maaseutuviraston
määräyksellä. Metsästyslakiin sisältyvä riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskeva säännös ehdotetaan korvattavaksi viittauksella ehdotettuun uuteen lakiin. Uuden riistavahinkolain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2009.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, puh. 040 717 1698