Hoppa till innehåll
Media

Den andra ansökningsomgången för finansiering av skogsbruksprojekt inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt inleds

Utgivningsdatum 6.9.2022 8.57
Pressmeddelande
Syysruskaisen sekametsän puunrunkoja

Den 8 september 2022 inleds jord- och skogsbruksministeriets nya projektansökan som en del av Finlands program för hållbar tillväxt och markanvändningssektorns klimatåtgärdsprogram Fånga kolet. Det har reserverats sammanlagt cirka 4,7 miljoner euro för utvecklings- och utbildningsprojekt som förbättrar klimatresiliensen inom skogsbruket och den biologiska mångfalden i skogsnaturen.

Avsikten är att skogsbruket ska övergå till så kallat precisionsskogsbruk genom metodutveckling. Med detta avses bättre riktade och mer varierande avverknings- och odlingsmetoder som tar bättre hänsyn till bland annat marken, naturvärdena och vattenskyddet. Ansökningstiden är 8.9.2022–11.10.2022. Projekten kan pågå i 1–3 år. Projekten ska inledas i början av 2023 och avslutas senast i november 2025.

En förutsättning för att ansökan ska vara framgångsrik är att projektet stöder både den biologiska mångfalden och anpassningen till och begränsningen av klimatförändringen inom skogsbruket. I de projekt som väljs

  • utvecklas skogsvårds- och skogsbehandlingsmetoder som är klimatsäkra, tryggar den biologiska mångfalden och samtidigt tar hänsyn till behoven av att utveckla hyggesfritt skogsbruk,

  • förbättras värdeskapandet som stödjer klimatresiliens och biologisk mångfald inom skogsbruket, effektiviseras de sammanhängande skogsåtgärderna och utvecklas nya innovationer som kan vara till nytta nationellt och globalt  eller

  • främjas genom utbildning införandet av skogsbruksrutiner som förbättrar klimatresiliensen och naturens biologiska mångfald.

”Denna ansökan  är en utmärkt möjlighet för aktörerna inom skogsbranschen att utveckla nya metoder inom skogsbruket för att förbättra tillväxten i skogarna, klimatresiliensen och skogsnaturens biologiska mångfald i ekonomiskogarna” säger Erno Järvinen, forstråd och chef för skogs- och bioenergienheten vid jord- och skogsbruksministeriet.

Finlands program för hållbar tillväxt som ska uppdateras  innehåller ett anslag på sammanlagt 8,5 miljoner euro för utveckling av markanvändningssektorns klimatresiliens. Denna ansökningsomgång är den andra öppna ansökan om projektfinansiering i samband med programmet för hållbar tillväxt. Genom den tidigare ansökningsomgången, som ordnades i slutet av 2021, tilldelades fem olika projekt finansiering på sammanlagt 3,8 miljoner euro. Dessa projekt genomförs åren 2022–2024. I jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande av den 20 maj 2022 finns mer information om de projekt som blev valda.

De projekt som genomför programmet för hållbar tillväxt i Finland ska följa principen ”orsaka inte betydande skada”. Närmare information om målen och kriterierna för ansökan finns i utlysningen av finansiering.

Torsdagen den 15 september 2022 kl. 9–10.30 ordnar vi ett webbseminarium om inledandet av ansökningsomgången. På seminariet ges information om projektansökan, dess tidsplan, mål och anvisningar bland annat om hur man använder ansökningssystemet. Anmäl dig till seminariet senast på onsdagen den 14 september kl. 12 här.

Målet med klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, är att förbättra kompetensen och kunskapsunderlaget inom markanvändningssektorns klimatarbete samt att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra aktörer som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Mer om information om helheten finns på adressen https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan  

Mer om ämnet:

Mer information:

Erno Järvinen, forstråd, enhetschef
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten
0295162150
fornamn.efternamn@gov.fi

Joel Järvinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 
0295162133   
fornamn.efternamn@gov.fi

Aleksi Nurmi, sakkunnig
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 
02951621336    
fornamn.efternamn@gov.fi

Forskning och utveckling Klimatförändring Natur och klimat Naturresurser Skogar Vatten