Hoppa till innehåll
Media

Mycket kvarstår att göra i förberedelse för klimatförändringen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2008 8.07
Pressmeddelande -

I preliminär utvärdering av programmet för anpassning till klimatförändringen (ISTO, 2006-2010) har programmet redan framtagit nyttiga resultat vilka kan praktiskt tillämpas i bl.a. i jord- och skogsbruk, planering av markanvändning och i kontrollen av klimatrisker i kommunernas vattensystem. I slutdelen av programmet startas nya projekt för att skapa en helhetsbild av det finländska samhällets möjligheter och medel att anpassa sig till det ändrade klimatet.

Klimatförändringen kan inte längre helt stoppas och därför måste man i god tid förbereda sig på de risker förändringarna i klimatet kan medföra. Det mångsidiga programmet för klimatförändringens anpassningsforskning ISTO utvecklar praktiska anpassningsmedel. Sålunda kan klimatförändringens olägenheter och risker minskas men å andra sidan kan man också utnyttja de nya möjligheter klimatförändringen för med sig.

Enligt utvärderingen har ISTO programmet lyckats väl med att öka kännedomen om klimatförändringen och de åtgärder den kräver, men på grund av att finansieringen inte uppnått planerad nivå har forskningen inte kommit tillräckligt igång. Nuvarande medel och den reserverade tiden för programmet uppfyller inte behoven. För utvecklingen av en långsiktig klimatpolicy och till stöd för besluten behövs en klar fortsättningsplan för anpassningsåtgärdernas genomförande.

Enligt utvärderingen krävs inga märkbara förändringar i ISTO:s forskningsprioritering, men under de återstående två åren bör man mera betona de egentliga anpassningsåtgärderna. Dessutom vore det skäl att påbörja forskningen på områden som tillsvidare inte undersökts såsom hälsosektorn, industrin och turismen.

I värderingen konstateras att informationen i anslutning till förmedling av programmets resultat bör utvecklas och uppmärksamhet fästas vid i synnerhet till beslutsfattare riktad massiv information. Jord- och skogsbruksministeriet utförde utvärderingen med hjälp av en utomstående konsult, Sito Oy.

ISTO-programmet finansieras i huvudsak av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet samt kommunikationsministeriet. Totalt har man till programmet använt cirka 0,5 miljoner euro per år.

ISTO-programmet förverkligar den av jord- och skogsbruksministeriet koordinerade nationella strategin för anpassning till klimatförändringen. För anpassningsstrategin ställdes till målsättning att bl.a. anknyta uppskattningen av klimatförändringens inverkningar och anpassningsåtgärderna till en del av normal planering och beslutsfattning på olika verksamhetsområden.

Tilläggsuppgifter lämnas av jord- och skogsbruksministeriet:
ISTO-koordinator Reija Ruuhela, tel. (09) 16052301, 0500 424533
reija.ruuhela@mmm.fi

Sirkka-Liisa Anttila