Statsrådet och ministerierna Media

De vetenskapliga rekommendationerna för Östersjöns fiskekvoter för 2020 utfärdades – beslut fattas i höst under Finlands EU-ordförandeskap

Jord- och skogsbruksministeriet 29.5.2019 16.48 | Publicerad på svenska 31.5.2019 kl. 14.21
Pressmeddelande

Internationella havsforskningsrådet ICES har publicerat sina vetenskapliga rekommendationer för Östersjöns fiskekvoter för 2020. Forskningsrådets rekommendationer baserar sig på uppskattningar av tillståndet för bestånden av strömming, skarpsill, torsk och lax och möjligheterna att utnyttja bestånden.

Enligt Internationella havsforskningsrådets bedömning har tillståndet för många viktiga fiskbestånd försvagats. Storleken på det för Finland viktiga strömmingsbeståndet i Bottniska viken uppskattas ha minskat och därför föreslås det att den totala tillåtna fångstmängden (TAC) minskas med 32 procent, från 92 566 ton till 65 018 ton. Vidare föreslås en minskning av den totala tillåtna fångstmängden även när det gäller bestånden av strömming och skarpsill, med undantag av strömmingsbestånden i Egentliga Östersjön och Finska viken samt Rigabukten, där fångstmängden i stället kan ökas något. Strömmingsbestånden i västra Östersjön har ytterligare försvagats, och det föreslås att strömmingsfisket i denna del helt ska upphöra.

Torskbestånden har också utvecklats i en negativ riktning. Beståndet av torsk i östra Östersjön är synnerligen svagt. Torskindividerna är magra och försvagade av parasiter och växer dåligt. Internationella havsforskningsrådet rekommenderar att fisket av torsk i östra Östersjön ska sluta. Även det västra beståndet av torsk i Danmarks sund har försvagats, och det föreslås att den totala tillåtna fångstmängden minskas väsentligt.

När det gäller laxbestånden uppskattar Internationella havsforskningsrådet i enlighet med tidigare år att den totala tillåtna fångstmängden av lax i Egentliga Östersjön och Bottniska viken bör uppgå till högst 116 000  laxar. Då man dessutom beaktar forskningsrådets uppskattning av rapporterade fångster, olagliga (fel- eller orapporterade) fångster och fångst som kastats överbord (skadad av sälar), bör den totala tillåtna fångsten ligga på en nivå kring 59 800 laxar. Det rekommenderas att totalfångsten av lax i Finska viken hålls på nuvarande nivå.

Internationella havsforskningsrådet uppskattar att det klart största problemet, som bidrar till att minska den föreslagna största tillåtna totalfångsten i Egentliga Östersjön och Bottniska viken, är det olagliga fisket i Östersjön som 2018 har uppskattats öka till en nivå på cirka 42 000 laxar. Utifrån dels relevanta övervakningsiakttagelser under den första hälften av 2019, dels uppgifterna om fångster och uppföljning av fiskefartyg som tidigare bedrivit olagligt laxfiske verkar det som om de åtstramade bestämmelserna och den effektiviserade övervakningen av laxfisket skulle ha haft positiva följder och bidragit till att det olagliga laxfisket har minskat.

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd inleds den 1 juli 2019. Finland kommer att vara neutral i sin roll som ordförande och försöker på basis av det förslag som kommissionen lägger fram i höst finna en sådan lösning på Östersjöns fiskekvot för 2020 som överensstämmer med riktlinjerna i EU:s gemensamma fiskepolitik om hållbart fiske och som kan godkännas av EU-medlemsstaterna. 

Till följd av EU-ordförandeskapet utfärdar statsrådet i avvikelse till tidigare år inte en skriftlig redogörelse till riksdagen om nämnda vetenskapliga rekommendationer. Statsrådet kommer dock i de olika behandlingsskedena att konsekvent iaktta riksdagens tidigare riktlinjer för bästa vetenskapliga information och ett hållbart fiske. Finland kommer också att fortsätta sina ansträngningar för att motverka och undanröja det olagliga laxfisket i södra Östersjön.

ICES rekommendation

Ytterligare information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295162458, risto.lampinen(at)mmm.fi
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295162494, orian.bondestam(at)mmm.fi

EU och internationella frågor Fiskar